Nowy rok szkolny 2019/2020 z nowymi pracowniami komputerowymi oraz wyposażeniem w pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

563

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna, ze środków europejskich. Umowa pomiędzy Gminą Zamość, a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 31.10.2017 r. Wnioskowana wartość projektu wynosiła 1 623 207,33 zł, z czego środki europejskie 1 379 726,22 zł, środki z budżetu gminy 243 481,11 zł. Projekt realizowano w 9 szkołach tj.: Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, Szkoła Podstawowa w Mokrem, Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa w Płoskiem, Szkoła Podstawowa w Sitańcu, Szkoła Podstawowa w Wysokiem, Szkoła Podstawowa w Żdanowie, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Szkoły zostały wyposażone w zestawy komputerowe dla uczniów oraz dla nauczycieli z nowym oprogramowaniem i systemem operacyjnym. Ponadto zakupiono sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, cyfrowe urządzenia zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowaniem, ekrany dotykowe, wideoprojektory, klimatyzatory, tablice interaktywne, drukarki 3D oraz wiele innych urządzeń informatycznych, łącznie 322 sztuki sprzętu. Sprzęt jest rozmieszczony w pracowniach komputerowych i wykorzystywany do realizacji zadań edukacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji informatycznych. Nowe pracownie komputerowe, które powstały w dziewięciu szkołach podstawowych są już dostępne dla uczniów od 1 września 2019 r.
Cztery szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej oraz geograficznej. Łącznie zakupiono 2133 sztuk różnego rodzaju pomocy. W Szkole Podstawowej w Sitańcu powstała nowa pracownia chemiczna na 30 stanowisk z kanałem, mediami i kompleksowym wyposażeniem.
Realizacja projektu pozwoliła na poprawę dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych, doposażenie w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz stworzenie warunków umożliwiających łatwiejszy dostęp do edukacji dla nauczycieli i uczniów. Zwiększyła możliwości tworzenia tzw. „równego startu” dla dzieci i młodzieży oraz poziomu wyposażenia pracowni komputerowych i przyrodniczych w stosunku do potrzeb i planowanych form zajęć.

UGZ