Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu Gminy Zamość za 2018 rok

428

W dniach od 4 stycznia do 23 lutego 2019 roku odbyły się zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek OSP na terenie Gminy Zamość. W zebraniach uczestniczyli strażacy na co dzień biorący udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, członkowie honorowi, wspierający, członkowie MDP, przedstawiciele samorządów, instytucji współpracujących oraz Goście zaproszeni przez Zarządy OSP.

Po złożeniu sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz uzyskaniu opinii komisji rewizyjnych wszystkie Zarządy OSP otrzymały absolutorium. Zostały przyjęte plany działalności i plany finansowe na rok 2019.

OSP w liczbach:
• Na terenie Gminy Zamość istnieje 12 jednostek OSP, w tym 2 jednostki są włączone do KSRG, wszystkie są zarejestrowane w KRS, posiadają Nr NIP i REGON.
• Na koniec 2018r. do OSP należało: 476 członków zwyczajnych (w tym: 58 kobiet i 418 mężczyzn),17 członków honorowych oraz 5 wspierających. Liczba członków razem: 498, w tym 439 mężczyzn i 59 kobiet.
• Przy OSP Białowola istnieje Młodzieżowa Orkiestra Dęta licząca 37 członków.
• Przy OSP Płoskie istnieje zespół artystyczny liczący 15 członkiń.
• 11 jednostek OSP wzięło udział w międzygminnych zawodach sportowo pożarniczych, w tym 11 sekcji męskich i 3 sekcje kobiece.
• W zawodach sportowo pożarniczych dla MDP udział wzięło 3 sekcje dziewcząt oraz 6 sekcji chłopców.
• Przy 12 jednostkach OSP istnieją 12 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, stanowiące 12 sekcji chłopięcych i 6 sekcji dziewcząt. Łącznie do MDP należy 186 członków (w tym: 64 dziewcząt i 122 chłopców). W ubiegłym roku 26 członków MDP po uzyskaniu pełnoletności zasiliło szeregi OSP.

Udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach:
• Wszystkie jednostki OSP posiadają wyposażenie i wyszkolenie umożliwiające podjęcie działań ratowniczo- gaśniczych, w tym 3 OSP do ratownictwa technicznego i drogowego oraz medycznego,126 strażaków ratowników może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych (spełniają wymagania zgodnie z ustawą o ochronie p. poż.).
• 192 ratowników (niektórzy kilkakrotnie) wyjeżdżało do 42 pożarów,
• 129 ratowników (niektórzy kilkakrotnie) wyjeżdżało do 29 miejscowych zagrożeń,
• 4 ratowników(niektórzy kilkakrotnie) brało udział w wyjazdach gospodarczych.
• W 2018 r. – 8 strażaków ukończyło 126 godz. szkolenie dla strażaków ratowników OSP, 3 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego,5szkolenie z ratownictwa technicznego,6 z kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, 3 z ratownictwa wodnego i działań przeciwpowodziowych.

Wyposażenie zakupione z pozyskanych dotacji z uwzględnieniem wkładu własnego OSP lub z budżetu Gminy Zamość:
• Wszystkie jednostki OSP są wyposażone w samochody bojowe, których łącznie posiadają: 17, w tym: 3 ciężkie ( 1 Jelcz, 1 MAN i 1 SCANIA) i 14 lekkich a także w podstawowy sprzęt p. poż.: motopompy, pompy, węże itp.
• Jednostka OSP Pniówek została wyposażona w lekki samochód pożarniczy marki Ford Transit, sfinansowany ze środków budżetu Gminy Zamość, w tym częściowo ze środków funduszu sołeckiego.
• OSP Bortatycze otrzymała dofinansowanie ze środków Komendanta Wojewódzkiego PSP, które przeznaczyła na zakup pilarki spalinowej do stali i betonu oraz 2 kpl ubrań specjalnych strażackich.
• OSP Białowola otrzymała z dofinansowanie z KSRG i zakupiła radiotelefon, 12 par rękawic strażackich oraz 2 kpl ubrań specjalnych strażackich.
• OSP Mokre także otrzymała dofinansowanie z KSRG, które przeznaczyła na zakup 2 kpl ubrań specjalnych strażackich, 4 par rękawic strażackich i 2 pary butów strażackich.
• Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie ze środków funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Ze środków dotacji (99%) przy udziale wkładu własnego ze środków budżetu Gminy Zamość (1%) zakupiono: agregat hydrauliczny, nożyce hydraulicznych, kpl węży hydraulicznych, 2 szt. automatyczne defibrylatory zewnętrzne, torbę ratowniczą PSP R1, pilarkę do drewna, latarki diodowe, zestaw szyn Kramera, oraz deskę ortopedyczną. Wyposażenie to zostało przekazane w użyczenie dla OSP Białowola, Bortatycze, Mokre i Lipsko.
• Dla potrzeb jednostek OSP zakupiono niezbędne wyposażenie i środki ochrony osobistej m.in. uniwersalne urządzenia ratownicze „Huligan”, latarki, rękawice, węże tłoczne, węże ssawne, ubrania koszarowe, mundury wyjściowe, akumulatory i opony do samochodów pożarniczych, środek pianotwórczy, apteczki samochodowe. Zakupów dokonano ze środków budżetu Gminy Zamość z możliwym uzyskaniem dotacji mi. ze Związku OSP RP oraz Firm Ubezpieczeniowych bądź u producentów oferujących konkurencyjne ceny.

Bożena Kozioł