Gmina Zamość wspiera naukowców

806

Ponad 120 osób, w tym liczni naukowcy, wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”, którą w Zamościu zorganizował Uniwersytet Przyrodniczy z Lublina. Organizatorzy otrzymali wsparcie z Gminy Zamość i stworzyli dogodne warunki na prezentację dorobku i umiejętności aktywnych mieszkańców naszej Gminy i całej Zamojszczyzny, a zwłaszcza Kół Gospodyń Wiejskich i Lokalnych Grup Działania.

Konferencja, połączona z jubileuszem pracy naukowej prof. dr hab. Wandy Harkot z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu UP w Lublinie, odbyła się w Zamościu w dniach 22-24.05 2019 r. W programie konferencji uwzględniono sesję plenarną i sesje tematyczne. Celem konferencji było upowszechnianie wyników badań z zakresu gospodarki przestrzennej i łąkarstwa, w tym wykorzystania zasobów przyrodniczych w gospodarowaniu przestrzenią zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i ich ochrony w Polsce i Europie oraz prezentacja rozwiązań i wymiana doświadczeń przez specjalistów z Polski i zagranicy. Konferencja stanowiła platformę łączącą naukowców, inżynierów, ekologów, menedżerów, konsultantów i urzędników różnych sektorów powiązanych z gospodarowaniem przestrzenią. W sesjach tematycznych wygłoszono 16 referatów, nt.: Ekosystemów trawiastych, leśnych, torfowiskowych i wodnych, Ochrony zasobów genetycznych w świecie zwierząt, ochrony i kształtowania krajobrazu, współczesnych problemów transportowych, Ekonomicznego wymiaru przestrzeni, Zrównoważonego rozwoju wsi oraz Smart City. Sesję zamykał referat Wołanie o ład przestrzenny. Podobną tematykę obejmowały 62 doniesienia zaprezentowane podczas sesji posterowej. Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji będą opublikowane w renomowanych wydawnictwach naukowych, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę.
Oprócz obrad plenarnych i sesji posterowej odbyły się trzy sesje terenowe oraz sesja jubileuszowa. W pierwszej z nich oprócz spaceru po Twierdzy Zamość, Koła Gospodyń Wiejskich z Zamojszczyzny, w tym również z Gminy Zamość (KGW Sitaniec i KGW Sitaniec Wolica), dokonały prezentacji dziedzictwa kulturowego i walorów turystyczno-przyrodniczych gmin, połączonej z degustacją tradycyjnych potraw regionalnych. Koordynacją prezentacji Kół Gospodyń z Gminy Zamość zajęło się Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, a występ zespołu ludowego „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej zapewnił Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość. Podczas drugiej sesji terenowej zostały zaprezentowane m.in. dwa cenne przyrodniczo obiekty: faunistyczny rezerwat przyrody Hubale /Gmina Zamość/ utworzony w celu zachowania jednego z nielicznych w Polsce stanowisk susła perełkowanego oraz Obszar Natura 2000 w Kątach.
Wśród 122 uczestników konferencji byli przedstawiciele nauki i biznesu ze wszystkich rolniczych ośrodków akademickich w kraju oraz z Ukrainy i Łotwy. W ramach programu pokonferencyjnego zorganizowano również wycieczkę do Lwowa.

GOK na podstawie informacji z UP w Lublinie

Załączniki