Ruszył projekt „RoveLove Roztocze – razem pomimo granic”

1185

Centrum geoturystyczne, dwie wieże widokowe i nowy szlak turystyczny to niektóre efekty projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Zadanie jest realizowane wspólnie z partnerami z Ukrainy.
Gmina Zamość podpisała 10 maja 2018 r. umowę grantową na realizację projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”. Natomiast w dniu 24 maja br. odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli stron projektu tj. ze strony polskiej – z Gminy Zamość, Województwa Lubelskiego, Roztoczańskiego Parku Narodowego, ze strony ukraińskiej – z Euroregionu Karpaty Ukraina, z Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego oraz z Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.
W trakcie spotkania omawiano zapisy planowej do podpisania umowy partnerstwa oraz dalsze etapy realizacji wspólnego projektu. Celem ogólnym projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniu powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego.
Gmina Zamość, pełniąca funkcję Lidera Projektu, planuje w ramach projektu następujące działania: budowę Centrum Geoturystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipsko Polesie i zakup jego wyposażenia, budowę dwóch wież widokowych, wytyczenie wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego który stanowi połączenie do Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, montaż czujników ruchu turystycznego, wydanie różnego typu publikacji o Roztoczu, przygotowanie dokumentu strategicznego, organizację wydarzeń transgranicznych oraz działania polegające na promocji projektu, w tym zakup gadżetów promocyjnych.
Pozostali Partnerzy projektu planują: budowę Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem po stronie ukraińskiej, oznaczenie szlaku rowerowego wraz z budową punktów obsługi rowerzystów i stacjami naprawy rowerów, montaż czujników ruchu turystycznego, wydanie różnego typu publikacji o Roztoczu i gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń transgranicznych oraz działania polegające na promocji projektu (wymienione powyżej – częściowo po stronie polskiej jak i ukraińskiej).
Według zapisów umowy grantowej realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie otrzymania pierwszej zaliczki dofinansowania i będzie trwała 24 miesiące. Na dzień dzisiejszy dokładny termin nie jest jeszcze znany.
Całkowita wartość projektu: 2 011 060,97 EUR. Natomiast kwota dofinansowania dla całego projektu (90,00 % całkowitej wartości projektu): 1 809 954,87 EUR, w tym kwota dofinansowania dla Gminy Zamość: 846 907,39 EUR. Wkład własny wszystkich Partnerów Projektu: 201 106,10 EUR, w tym wkład własny Gminy Zamość: 94 100,81 EUR
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.