Absolutorium dla Wójta Gminy Zamość

878

Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 na XLVI sesji Rady Gminy Zamość.

W środę, 27 czerwca br., w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli organu stanowiącego — Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Radni oceniają pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej Gminy.
Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodnicząca Maria Słota, Mariusz Sawa, Henryk Kucharski, Henryk Rajtar, Andrzej Kiciński dobrze oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2017 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., a następnie przedstawiła Radzie Gminy Zamość wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
Na środowej sesji Radni potwierdzili powyższe, głosując jednogłośnie za uchwałą, udzielając absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
— Dziękuję Radnym Rady Gminy za pozytywne podsumowanie realizacji zadań budżetowych 2017 roku. Słowa podziękowania kieruje do całej gminnej Administracji. Wasze zaangażowanie i profesjonalizm pozwalają na realizacje tak wielu zadań i podejmowanie trudnych wyzwań. Rok 2017 to nie tylko efekty, które prezentujemy w sprawozdaniach i inwestycje powstałe w Sołectwach. To także niewidoczne trudne i odpowiedzialne decyzje skutkujące realizacją zadań inwestycyjnych w latach 2018 – 2019. W ramach budżetu Gminy 2018 roku realizujemy 10 zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Decyzje ubiegłego roku przełożyły się na wydatki inwestycyjne tego roku w kwocie 26 124 968 zł. W 2019 roku będziemy jeszcze realizować 6 projektów z unijnym dofinansowaniem. To wszystko efekt wspólnych decyzji Rady i Wójta podejmowanych w 2017 roku. Absolutorium to więc formalne podsumowanie pracy Wójta, ale w szerokim zakresie także Rady i całej Administracji. Nasze Sołectwa pięknieją i cieszmy się z tego. To nasz wspólny sukces. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale to przed nami — Wójt tymi słowami podziękował Radzie za udzielone absolutorium.
Dochody budżetu Gminy Zamość w 2017 roku wykonano w kwocie 83.353.562,86 zł, a wydatki w kwocie 84.210.858,95 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydano 14.871.610,39 zł. W rozliczeniu finansowym 2017 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 4.852.429,40 zł, które zasiliły budżet 2018 roku. Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wynosiło 21.852.228,00 zł, a obsługa długu (spłata rat kredytów i odsetek) w ubiegłym roku to 4 207 101 zł. Samorząd Gminny na realizację zadań inwestycyjnych pozyskał w 2017 roku 3.753.167,96 zł. Największe obciążenie budżetu Gminy, 21 172 214 zł to wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty (Szkoły). Z gminnych podatków do zadania tego w ubiegłym roku dołożyliśmy 4 438 501 zł. Dochody z tytułu czterech podstawowych gminnych podatków lokalnych to kwota 9 280 337 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Zamość 2017 r.