W Zawadzie był przeprowadzany remont mostu, który został zakończony ale przy trwających pracach ciężki sprzęt i materiały korzystały z chodnika dla pieszych, co spowodowało że jego stan jest w opłakanym stanie…

100536

Szanowny Panie Wójcie. Może pytanie nie jest właściwie skierowane ale Pan jako gospodarz całej Gminy na pewno zna na nie odpowiedź. W Zawadzie był przeprowadzany remont mostu, który został zakończony ale przy trwających pracach ciężki sprzęt i materiały korzystały z chodnika dla pieszych, co spowodowało że jego stan ( który na odcinku od ośrodka zdrowia do Wielączy i tak jest fatalny) jest w opłakanym stanie. Z chodnika korzystają różni ludzie często starsi i dzieci nie trudno tam o nieszczęśliwy wypadek. Czy chodnik w Zawadzie jest przewidziany do jakiegoś remontu?

Dziękuję za e-mial. Chodnik w Zawadzie zlokalizowany jest w pasie drogi krajowej nr 74. Jego zarządcą a więc i podmiotem zobowiązanym do remontów i inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zadania z tym związane nie powinny być finansowane ze środków publicznych budżetu Gminy. Praktyka od lat jest jednak zupełnie inna – nie tylko w tym przypadku. Ponieważ GDDKiA nie przejawia zainteresowania problemem a z chodnika korzystają Mieszkańcy Gminy Zamość podjęliśmy działania mające na celu rozpoczęcie w 2013 roku prac związanych z przebudową całego asfaltowego odcinka chodnika w Sołectwie Zawada. Prowadzone uzgodnienia z GDDKiA dawały nadzieję na uproszczony tryb administracyjny przygotowania do realizacji zadania. Niestety, w warunkach jakie otrzymaliśmy w formie pisemnej zobligowano nas do opracowania projektu budowlanego i pozyskania pozwolenia na budowę. Musieliśmy więc skorygować zamierzenia 2013 roku. Obecnie realizowane są pomiary geodezyjne mające na celu wykonanie mapy do celów projektowych. Kolejny etap to opracowanie i uzgodnienie z GDDKiA projektu budowlanego. Później jeszcze wystąpienie do Wojewody Lubelskiego o wydanie pozwolenia na budowę. Na to są środki w budżecie 2013 roku. Nie rozpoczniemy budowy chodnika wcześniej niż w 2014 roku. O tym jednak Rada Gminy zdecyduje w październiku 2013 r. Nie znam stanu uszkodzeń chodnika powstałych po budowie mostu. Przekażę to właściwym Służbom i podejmiemy konieczne działania.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński