Inwestycje 2015 w Sołectwach Gminy Zamość

1708

Kalendarzowe dni, tygodnie i miesiące upływają bardzo szybko, także w samorządowym życiu Naszej Wspólnoty. Realizujemy bieżące i inwestycyjne zadania budżetu. Przygotowujemy gminne pomysły i wnioski do udziału w konkursach unijnych programów. Miesiąc maj to okazja do spotkań publicznych upamiętniających ważne fakty i wydarzenia, ale także czas rozliczenia Wójta i Administracji z wykonania zadań minionego roku. Do końca czerwca powinna odbyć się sesja Rady Gminy, na której Radni udzielą lub nie absolutorium Wójtowi. Skutkiem negatywnej decyzji Rady może być gminne referendum w sprawie odwołania Wójta. U Nas finalne rozliczanie Wójta za wydarzenia ubiegłego roku będzie miało miejsce w dniu 27 czerwca. Wcześniej Radni analizują otrzymane sprawozdania i wyrażają swoje opinie w trakcie obrad czterech Komisji Rady. Dzisiejszy materiał o inwestycjach ubiegłego roku jest elementem przygotowania Mieszkańców Gminy do wypracowania własnych analiz i wniosków. W kolejnym numerze będzie trochę statystyki budżetowej opisującej dochody i wydatki. Warto głębiej poznać specyfikę samorządowego gospodarowania. Zachęcam do dyskusji poprzez „zadaj pytanie Wójtowi” na stronie www.gminazamosc.pl. Odpowiem na każde pytanie i wypowiedź. W tym roku było ich już ponad 70. Za wszystkie dziękuję.
Budżetowe wydatki inwestycyjne 2015 roku zamknęły się łączną kwotą 10 438 597,92 zł, co stanowi 20,18% wszystkich wydatków własnych. Źródła ich finansowania to środki własne z przychodami pochodzącymi z rozliczenia finansowego 2014 roku – 3 189 383,13 zł, kredyty i pożyczki – 5 136 903 zł oraz pieniądze zewnętrzne 2 112 311,79 zł (tabela nr 1 i 3).
Zauważalnym efektem inwestycyjnym realizowanym z udziałem funduszy unijnych jest niewątpliwie adaptacja starego, przedwojennego budynku w Wysokiem na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury. Na zadanie to łącznie w latach 2014‒2015 pozyskaliśmy 1 650 824,24 zł (tabela nr 1 poz.1). Unijne euro to także dwuletni program realizowany w 12 oddziałach przedszkolnych Szkół Podstawowych. Łączna kwota unijnego dofinansowania to 883 710,84 zł (tabela nr 1 poz.4). Zadanie realizowano w 8 szkołach podstawowych, wybudowano 7 nowych placów zabaw, oraz zakupiono m.in. wyposażenie ITC jak komputery, drukarki oraz pomoce dydaktyczne. Poza gminnym budżetem takie same zadania realizowały Szkoły w Pniówku, Białowoli i Lipsku, prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowe Dobra Szkoła. Podsumowując 2015 rok warto przypomnieć, że efektem ubiegłorocznych działań jest także inwestycja, której realizacja właśnie rozpoczyna się w Kalinowicach (tabela nr 1 poz. 3). Nowa nawierzchnia na trzech drogach gminnych, łącznie ponad 3,6 km, oraz dofinansowanie realizacji zadania z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie 529 096,65 zł.
Niewątpliwie problemem naszych Sołectw są drogi gminne. W ubiegłym roku nową lub przebudowaną nawierzchnię otrzymało 7635 m.b. dróg – 13 zadań z łączną kwotą wydatków 3 707 490, 61 zł (tabela nr 4 i nr 3 poz. 8). Realizowaliśmy także inne zadania drogowe i chodnikowe uwidocznione w poniższej tabeli nr 5.
Znaczną częścią gminnych wydatków drogowych są także te, które związane są z drogami powiatowymi – 4 zadania, kwota gminnych środków 782 919,47 zł (tabela nr 3 poz. 1‒4). Konkretny efekt to 1200 m.b. nowej nawierzchni drogi w Siedliskach oraz zadanie, które realizowane będzie w 2016 roku. W ubiegłym roku Gmina opracowała dokumentację, a Powiat złożył wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji pieniędzmi rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (tabela nr 3 poz. 3). Dzisiaj już wiemy, że zadanie otrzymało dofinansowanie i będzie realizowane w 2016 roku. To ponad 8 km nowej nawierzchni drogi w Mokrem, Hubalach, Wychodach i Wieprzcu, która obecnie jest w bardzo złym stanie.
Gminne budżety każdego roku zawierają inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach, szczególnie chodniki i oświetlenie uliczne. Zadania 2015 roku obrazują tabele nr 2, nr 3 poz. 5‒7, nr 6. Jako efekty ubiegłego roku warte podkreślenia jest wybudowane 596 m.b. chodnika w Płoskiem, łączącego Sołectwo z Zamościem. Wydatki lat 2014‒2015 na to zadanie to 482 850,07 zł. Wzdłuż tej samej drogi krajowej nr 74 w cyklu dwuletnim przebudowaliśmy także chodnik w Zawadzie – 1233 m.b., łączne wydatki to 371 332,92 zł. Mamy w ten sposób chodnik na całym ciągu od Miasta, przez Płoskie i Zawadę, do granicy z Gminą Szczebrzeszyn. Nie udało się natomiast zrealizować zaplanowanych zadań powiązanych z drogą wojewódzką nr 837 w Białobrzegach i Wysokiem (tabela nr 3 poz. 5 i 7).
Wszczęte prace projektowe musieliśmy przerwać z uwagi na fakt, że Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął opracowanie dokumentacji przebudowy całej drogi od Sitańca do Nielisza. Potrwają one do jesieni tego roku. Dopiero wówczas podejmowane będą dalsze decyzje.
Ubiegły rok to także realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Rozliczyliśmy zadania unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane w Mokrem, Wólce Panieńskiej i Jatutowie (tabela 1 poz. 2). Kolejne efekty widoczne były w Żdanowie (tabela 8 poz. 2), gdzie rozbudowaliśmy sieci wodociągową i kanalizacyjną wykonaną w 2014 roku przy udziale środków unijnych. W ramach tego zadania zrealizowano także finansowane przez Mieszkańców przyłączenia do sieci – 35 wodociągowych i 42 ściekowych. Ważną decyzją 2015 roku było także rozpoczęcie prac przygotowujących nową inwestycję związaną z budową zbiorczej sieci wodociągowej z ujęciem wody w Płoskiem (tabela 8 poz. 4). W ramach budżetu 2016 roku realizujemy prace projektowe ujęcia wody zlokalizowanego na boisku sportowym oraz sieci wodociągowej w kierunku Zawady, do połączenia z istniejącą siecią zasilaną obecnie z ujęcia wody Gminy Szczebrzeszyn. Inna ważna decyzja 2015 roku dotyczy dalszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Żdanowie i Żdanówku (tabela 8 poz. 5). Postanowiono o udziale w konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dofinansowanie unijnym euro realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach. Część Gminy Zamość położona jest w Aglomeracji Zamojskiej i dlatego podjęliśmy to trudne wyzwanie. Na początku tego roku złożyliśmy właściwy wniosek w Warszawie. Przeszedł on pierwsze oceny formalne. Czekamy na rozstrzygnięcia.
Efekty realizacji budżetu 2015 roku w budownictwie kubaturowym obrazuje tabela nr 7. Zmodernizowano i rozbudowano obiekt świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej (poz.3), nowe oblicze otrzymała elewacja byłej szkoły w Siedliskach (poz.1). Trwają prace związane z rozbudową budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach (poz.2) – planowane zakończenie jesienią tego roku. Przygotowaliśmy także dokumentacje niezbędne do pozyskania pozwoleń na budowę Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem, oraz rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żdanówku. Te dwa opracowania z myślą o unijnych konkursach związanych z dofinansowaniem inwestycji infrastruktury turystyki i kultury – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Przewiduję, że będą one ogłoszone w 2017 roku.
Tabela nr 9 zawiera pozostałe zadania inwestycyjne budżetu 2015 roku. Wśród nich dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Płoskiem i Białowoli na zakup samochodów pożarniczych oraz nowe parkingi przy Szkole Podstawowej w Lipsku i Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Wysokiem.
Decyzje budżetowe w 2015 roku i lat wcześniejszych nie zaspokajają wszystkich pilnych sołeckich i gminnych potrzeb. Są one wynikiem trudnych samorządowych decyzji podejmowanych w obliczu ograniczonych możliwości finansowych i innych czynników oddziaływujących na proces decyzyjny Radnych i Wójta. Nie mniej jednak zakończone zadania każdego roku przyczyniają się do poprawy jakości życia Mieszkańców naszej Samorządowej Wspólnoty. Zachęcam do zapoznania się z poniższym szczegółowym obrazem wydatków inwestycyjnych 2015 roku w Gminie Zamość. W następnym numerze będzie więcej o całości budżetowych wydatków ubiegłego roku. Ponownie zapraszam do przekazana swoich sugestii, pytań i ocen za pośrednictwem „zadaj pytanie Wójtowi” na www.gminazamosc.pl.

Zobacz tabele

12.05.2016 r. /Ryszard Gliwiński/