Podsumowanie kolejnej kadencji Organów Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu

2225

W dniu 01 maja 2016r. miał miejsce się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu. Obrady Zjazdu poprzedziła Msza Święta w intencji Strażaków, podczas, której wspomniano także zmarłych w ostatniej kadencji Strażaków z Jednostek OSP Gminy Zamość. Mszę odprawił ks. Tomasz Winogrodzoki, Proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela w Lipsku. Po Mszy Strażacy i Ich Goście udali się na obrady XI Zjazdu do świetlicy wiejskiej w Białowoli.
Zjazd otworzył Druh Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Zamość i jednocześnie Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Powitał zebranych Delegatów z 12 Jednostek OSP Gminy Zamość, oraz Gości. Na Zjazd przybyli miedzy innymi: Płk. pożarnictwa Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Antoni Wojciech Turczy – Wójt Gminy Łabunie, Józef Siemczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zamość, Konrad Dziuba i Jerzy Bondyra – Członkowie Zarządu Powiatu Zamojskiego, brygadier Tomasz Burcon – reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.
Przewodniczącym obrad Zjazdu wybrano Druha Wiesława Pośnika – V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu i Prezesa OSP Sitaniec. Sekretarzem wybrano Druhnę Bożenę Kozioł – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego i V-ce Prezes OSP Wólka Wieprzecka.
W pierwszej części obrad podsumowano strażacką kadencję lat 2011-2015. Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego złożył sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego złożyła Przewodnicząca Druhna Maria Słota z OSP Pniówek. Delegaci na Zjazd w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński w imieniu Zarządu Oddziału podziękował za dobra współpracę Wszystkim Strażakom, oraz Osobom, Stowarzyszeniom i Pomiotom wspierającym Strażaków. Podkreślił, że Strażacy Ochotnicy w XXI stuleciu to nie tylko gotowość do niesienia pomocy w potrzebie, ale także zaangażowanie w realizację samorządowych, lokalnych i gminnych zadań.
W drugiej części obrad dokonano wyborów Organów Oddziału Gminnego Związku na kadencję lat 2016-2020 i przyjęto program działalności. Druh Ryszard Gliwiński – będący od 15 lat Prezesem Zarządu, poprosił Delegatów o przyjęcie jego rezygnacji z kandydowania do Zarządu Oddziału Gminnego Związku. W skład Organów Oddziału Gminnego na kadencję lat 2016-2020 wybrani zostali:

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu:
1. Koczułap Piotr (OSP Wólka Wieprzecka – Prezes
2. Pośnik Wiesław (OSP Sitaniec) – Wiceprezes
3. Kucharski Henryk (OSP Mokre) – Wiceprezes
4. Sobczuk Marcin (OSP Wysokie) – Wiceprezes
5. Bosiak Tomasz (OSP Białowola) – Wiceprezes, Komendant Gminny
6. Soboń Mirosław (OSP Mokre)- Wiceprezes, Z-ca Komendanta Gminnego
7. Kozioł Bożena (OSP Wólka Wieprzeka) – Sekretarz
8. Kołodziej Marek (OSP Płoskie) – Członek Prezydium
9. Smoła Sylwester (OSP Bortatycze) – Członek Prezydium
10. Bondyra Witold (OSP Żdanówek) – Członek Zarządu
11. Detko Piotr (OSP Lipsko) – Członek Zarządu
12. Dobromilski Sylwester (OSP Zawada) – Członek Zarządu
13. Goździuk Marcin (OSP Mokre) – Członek Zarządu
14. Klimko Andrzej (OSP Pniówek) – Członek Zarządu
15. Kudyk Piotr (OSP Lipsko) – Członek Zarządu
16. Lis Andrzej (OSP Białowola) – Członek Zarządu
17. Łasocha Mirosław (OSP Skokówka) – Członek Zarządu
18. Mazur Jan (OSP Zawada) – Członek Zarządu
19. Muszyński Krzysztof (OSP Białowola) – Członek Zarządu
20. Rek Marcin (OSP Płoskie) – Członek Zarządu
21. Romaszko Maria (OSP Wólka Wieprzecka) – Członek Zarządu
22. Zarzecki Józef (OSP Bortatycze) – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu:
1. Słota Maria (OSP Pniówek) – Przewodnicząca
2. Zakrzewski Jan ( OSP Zawada) – Członek Komisji
3. Gałan Marcin (OSP Skokówka) – Członek Komisji

W trakcie obrad wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. Zostali nimi Druh Piotr Koczułap i Druh Ryszard Gliwiński. Do składu Zarządu Oddziału Powiatowego na nową kadencje lat 2016-2020 delegowano Druha Ryszarda Gliwińskiego, który jest obecnie V-ce Prezesem tego Zarządu. XI Zjazd Oddziału gminnego przyjął także program działalności na kolejne pięć lat. W uroczystej części obrad były także odznaczenia dla Druhów Strażaków, oraz wyróżnienia i podziękowania dla Druhów Strażaków i Gości. Delegaci zdecydowali o nadaniu tytułów honorowych: Druhowi Ryszardowi Gliwińskiemu – honorowego Prezesa, oraz Druhowie Henrykowi Jakóbczakowi – Honorowego Komendanta.
Obrady XI Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu zakończył Druh Piotr Koczułap – Prezes Zarządu. Podziękował za zaufanie jakim obdarzyli Go Delegaci. Podkreślił, że potencjał ruchu strażackiego tkwi w aktywności i jedności. Podziękował wszystkim uczestnikom Zjazdu. Szczególnie prowadzącemu obrady, oraz Strażakom z OSP Białowola, gospodarzom obrad. Zdjęcia z obrad pozostaną pamiątką strażackiego spotkania w Białowoli jakie miało miejsce 01 maja 2016 roku.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Emil Cabaj