Modernizacja oddziałów przedszkolnych

1133

Wniosek Gminy Zamość o dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego.
Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwietniu br. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”.
Wniosek został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCCLIII/5268/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. W piątek 18 lipca 2014 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 1.006,478,00 zł. Zgodnie z harmonogramem jego realizacja rozpocznie się 1 września 2014 r. i potrwa do 30 czerwca przyszłego roku.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 12 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Zamość. Poprzez ich doposażenie i dostosowanie do potrzeb dzieci 3‒5 letnich. W szkołach zostaną stworzone bezpieczne warunki dla rozwoju ruchowego dzieci poprzez organizację placów zabaw oraz zakup niezbędnego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych dla stworzenia efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci młodszych oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w szkołach, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieciom w wieku 3‒5 lat.
W ramach projektu planuje się budowę placów zabaw na terenie szkół: w Borowinie Sitanieckiej, w Mokrem, w Wólce Wieprzeckiej, w Zawadzie, w Płoskiem, w Sitańcu i w Żdanowie na kwotę 492.357,00 zł. Place zabaw zostaną wyposażone między innymi w huśtawki, piaskownice, bujaki na sprężynie, domki dla dzieci, ławki, karuzele.
Ponadto projekt zakłada modernizację oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach tj.: SP w Borowinie Sitanieckiej, w Mokrem, w Wólce Wieprzeckiej, w Zawadzie, w Płoskiem, w Sitańcu, w Wysokiem oraz w Żdanowie na kwotę 514.121,00 zł. W ramach zadania szkoły zostaną wyposażone w sprzęt ICT (komputerowy laptopy, drukarki, rzutniki multimedialne), oprogramowania, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, meble, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt do utrzymania czystości, wyposażenie szatni, rolety okienne, obudowa grzejników, wyposażenie kuchni w SP w Mokrem.
Projekt podniesie standard oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i dostosuje objęcie opieką przedszkolną dzieci w wieku 3‒5 lat. Stworzona zostanie baza dydaktyczna bogata w nowoczesny sprzęt oraz atrakcyjne pomoce naukowe i zabawki. Podjęte działania wpłyną na polepszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zamość.
Projekt pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‒2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Źródło: GZEAS

458u8rtgh45