Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek

3494

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013
Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju”
War­tość pro­jektu: 51 108,26 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł
Reali­za­cja: maj 2013 r. – wrzesień 2014 r.
Nr umowy: 01897-6930-UM0343467/13 z dnia 13.12.2013

Gmina Zamość w odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Lokalną Grupę Dzia­ła­nia “Nasze Roz­to­cze” w dniu 14 maja 2013 r. zło­żyła wnio­sek o przy­zna­nie pomocy na reali­za­cję projektu pn. “Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek”.
Pro­jekt został oce­niony, jako zgodny z Lokalną Stra­te­gią Roz­woju dla LGD “Nasze Roztocze” i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiejskich.

Cel pro­jektu

Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR.
Operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowana operacja obejmuje budowę placu zabaw na terenie Gminy Zamość w miejscowości Szopinek. Projekt jest zgodny z I celem ogólnym „Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej”, cel szczegółowy 1- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej, przedsięwzięcie I Roztocze-region turystyki i rekreacji. Ponadto poprzez zaangażowanie w pomoc przy realizacji operacji mieszkańców wsi i innych podmiotów z terenu tej miejscowości w ramach partnerstwa potwierdzonego umową partnerską operacja jest również zgodna z 5 celem szczegółowym – Aktywizacja oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD, w ramach II Celu ogólnego „Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej”.

Zakres rze­czowy

W ramach projektu plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:

 • zestaw zabawowy wieża – 1 szt.
 • huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt.
 • piaskownica z bali – 1 szt.
 • huśtawka ważka – 1 szt.
 • lokomotywa z wagonem – 1 szt.
 • bujak na sprężynie „dino” – 1 szt.
 • bujak na sprężynie „konik” – 1 szt.
 • ławka stała z bali z oparciem – 2 szt.
 • kosz na śmieci – 1 szt.
 • regulamin placu zabaw – 1 szt.

Plac zabaw został ogrodzony oraz został ułożony chodnik z kostki brukowej doprowadzający do placu zabaw.

Trwałe efekty projektu

 • utworzenie placu zabaw o powierzchni 450 m2
 • wyposażenie placu zabaw w 7 urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

logotypy