Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

2454

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013
Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju”
War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł
Reali­za­cja: październik 2013 r. – wrzesień 2014 r.
Nr umowy: 02112-6930-UM0343839/13 z dnia 11.04.2014

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Lokalną Grupę Dzia­ła­nia “Nasze Roz­to­cze” w dniu 11 października 2013 r. zło­żyło wnio­sek o przy­zna­nie pomocy na reali­za­cję projektu pn. “Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek”.
Pro­jekt został oce­niony, jako zgodny z Lokalną Stra­te­gią Roz­woju dla LGD “Nasze Roztocze” i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiejskich.

Cel pro­jektu

Celem operacji jest rozwijanie aktywnej rekreacji i wypoczynku poprzez budowę i udostępnienie placu zabaw w miejscowości Pniówek
Operacja jest zgodna z następującymi celami Lokalnej Strategii Rozwoju: I celem ogólnym „Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej”, celem szczegółowym 1 – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej, przedsięwzięciem I Roztocze – region turystyki i rekreacji. Projekt jest również zgodny z 5 celem szczegółowym – Aktywizacja oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD, w ramach II Celu ogólnego „Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej” – w pomoc przy realizacji projektu byli zaangażowani mieszkańcy wsi i inne podmioty z terenu LSR. Potwierdzeniem partnerstwa jest umowa partnerska zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a grupą mieszkańców Pniówka, Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ oraz Biblioteką Publiczną Gminy Zamość. Dzięki realizacji operacji powstało ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji.

Zakres rze­czowy

W ramach projektu plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:

 • Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kpl
 • Zestaw wielofunkcyjny – 1 kpl
 • Huśtawka wagowa – 1 kpl
 • Bujak wagowy na sprężynie „zwierzątko” – 1 kpl
 • Bujak pojedynczy w kształcie pieska – 1 kpl
 • Bujak sprężynowy kubełkowy – 1 kpl
 • Tablica informacyjna na regulamin – 1 szt.
 • Karuzela typu młynek – 1 kpl
 • Zestaw zabawowy typu „wóz strażacki” – 1 kpl
 • Zestaw zabawowy typu „pociąg”- 1 kpl
 • Piaskownica czworokątna – 1 kpl
 • Ławka z oparciem – 2 szt.
 • Kosz na śmieci stalowy – 1 szt. 

Trwałe efekty projektu

 • utworzenie placu zabaw o powierzchni 749 m2
 • wyposażenie placu zabaw w 10 urządzeń zabawowo-rekreacyjnych

logotypy