Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec

3013

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013
Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju”
War­tość pro­jektu: 73 161,99 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł
Reali­za­cja: maj 2013 r. – wrzesień 2014 r.
Nr umowy: 02137-6930-UM0343462/13 z dnia 14.04.2014

Gmina Zamość w odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Lokalną Grupę Dzia­ła­nia “Nasze Roz­to­cze” w dniu 14 maja 2013 r. zło­żyła wnio­sek o przy­zna­nie pomocy na reali­za­cję projektu pn. “Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec”.

Pro­jekt został oce­niony, jako zgodny z Lokalną Stra­te­gią Roz­woju dla LGD “Nasze Roztocze” i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiejskich.

Cel pro­jektu

Celem operacji jest rozwijanie aktywnej rekreacji i wypoczynku poprzez budowę i udostępnienie centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec. Operacja jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowana operacja obejmuje budowę i utworzenie centrum rekreacji na terenie Gminy Zamość w miejscowości Sitaniec. Projekt jest zgodny z I celem ogólnym „Rozwój turystyki i agroturystyki oraz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej”, cel szczegółowy 1- Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-wypoczynkowej, przedsięwzięcie I Roztocze-region turystyki i rekreacji. Ponadto poprzez zaangażowanie w pomoc przy realizacji operacji mieszkańców wsi i innych podmiotów z terenu tej miejscowości w ramach partnerstwa potwierdzonego umową partnerską operacja jest również zgodna z 5 celem szczegółowym – Aktywizacja oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD, w ramach II Celu ogólnego „Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej”. Dzięki realizacji operacji powstanie ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji co wpłynie na wzmocnienie więzi społecznych między mieszkańcami.

Zakres rze­czowy

W ramach projektu zostało utworzone i wyposażone centrum rekreacji w następujące urządzenia:
– zjeżdzalnia dla dzieci typu „słoń”- 1 kpl
– auto na sprężynach – 1 kpl
– bujak typu „auto sprężynowiec” – 1 kpl
– zestaw zabawowy wieża – 1 kpl
– huśtawka podwójna wahadłowa – 1 kpl
– piaskownica z desek – 1 kpl
– huśtawka podwójna typu „ważka” – 1 kpl
– ławka – 2 szt.
– kosz na śmieci – 1 szt.
– tablica informacyjna na regulamin – 1 szt.
– urządzenie typu „orbiterek” – 1 kpl
– urządzenie typu „wioślarz” – 1 kpl
– urządzenie typu „wyciąg górny” – 1 kpl
– urządzenie typu „ławka” – 1 kpl
– stolik do gry w szachy i chińczyka – 1 kpl
– stół pingpongowy – 1 kpl

Trwałe efekty projektu

– utworzenie centrum rekreacji o powierzchni 404m2
– wyposażenie centrum rekreacji w 13 urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz 2