Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola

3730

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Wartość projektu: 249 591,83 zł
Kwota dofinansowania: 128 451,00 zł
Realizacja: styczeń 2014 r. – wrzesień 2014 r.
Nr umowy: 00467-6930-UM0330582/13 z dnia 13.11.2013 r.

Gmina Zamość w odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Lokalną Grupę Dzia­ła­nia „Nasze Roz­to­cze” w dniu 14 maja 2014 r. zło­żyła wnio­sek o przy­zna­nie pomocy na reali­za­cję pro­jektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola”.
Pro­jekt został oce­niony jako zgodny z Lokalną Stra­te­gią Roz­woju dla LGD „Nasze Roz­to­cze” i otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiejskich.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców lokalnej społeczności poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola. Realizacja projektu wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Remont świetlicy przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania miejscowości Białowola.
Dzięki przeprowadzeniu remontu będzie możliwość organizacji spotkań, warsztatów, imprez z udziałem mieszkańców, Rady sołeckiej, KGW czy innych organizacji społecznych.

Zakres rzeczowy

Obecnie stan techniczny budynku wymaga poprawy i remontu. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace wewnętrzne w tym rozebranie obicia sufitu i wykonanie sufitu podwieszanego. Dla poprawy estetyki wyglądu obiektu planowana jest wymiana pokrycia dachu, ocieplenie ścian budynku, ocieplenie fundamentów, wykonanie opaski odwadniającej oraz wymiana ogrodzenia wokół świetlicy.
Dzięki zaplanowanym działaniom świetlica wiejska stanie się miejscem zaspokajającym w pełni potrzeby kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne i społeczne mieszkańców Białowoli.
Działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na dalszy rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne, aktywizacja lokalnej społeczności. Wprowadzone zmiany wpłyną na poprawę wizerunku i pozytywne postrzeganie miejscowości Białowola, świetlica będzie miała ładny, estetyczny wygląd.

Trwałe efekty projektu

  • Remont budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne
  • Powstanie miejsca spotkań mieszkańców
  • Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Białowoli
  • Wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej

logotypy