Nowe przyłącza kanalizacyjne w Naszej Gminie

1119

Zakończyliśmy kolejne gminne zadanie związane z budową podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Inwestycję dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przypomnijmy, w marcu 2013 roku Nasz Samorząd złożył wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie projektu budowy podłączeń do istniejącego systemu kanalizacji. Następnie w maju, po jego pozytywnej ocenie i upoważnieniu przez Radę Gminy Zamość, Wójt Ryszard Gliwiński podpisał umowę z Funduszem.
Dzięki temu, w ramach programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, udało się uzyskać dotację w wysokości 178 992,00 zł, przy całkowitej kwocie inwestycji – 506 918,92 zł.
W wyniku realizacji projektu „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Zamość w m. Mokre, Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek, Jatutów – II etap” wykonano 113 podłączeń, o łącznej długości 2,48 km. Przyłączone posesje zamieszkują 352 osoby. Wkład finansowy właścicieli nieruchomości to kwota 185 416,37 zł – 55% kosztów netto wykonania przyłącza w granicach nieruchomości – podatek VAT – koszty wykonania dokumeentacji techniczej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Z budżetu gminy wydaliśmy 142 510,55 zł na wykonanie odcinków przyłączy zlokalizowanych w drogach.
Roboty budowlane trwały od 5.06.2013 r. do 20.09.2013 roku i zakończyły się terminowo. Ich wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, był Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra.
Wymiernym efektem realizacji zdania jest mniejsze finansowe obciążenie budżetów domowych wykonaniem przyłącza do sieci. Pieniądze z NFOŚiGW oraz budżetu gminy pozwoliły także na redukcję zanieczyszczeń, co z pewnością pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Łącznie w latach 2012-2013 z programu skorzystało 314 posesji, a więc wyeliminowaliśmy z funkcjonowania taką właśnie ilość zbiorników na nieczystości.

Paweł Kułaj