Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie

4352

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013
Oś Prio­ry­te­towa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Dzia­ła­nie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
War­tość pro­jektu: 2 354 466,09 zł
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 2 001 296,16 zł
Reali­za­cja: wrze­sień 2013 – czerwiec 2015 r.
Nr umowy: 07/08-UDA-RPLU.07.01.00–06-020/08–00-0658 z dnia 23.09.2013

Cel pro­jektu:
Celem projektu pn. „Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie” jest ułatwienie dostępu do infrastruktury kultury skierowanej do  mieszkańców Gminy Zamość. Dzięki realizacji projektu poprawi się stan obiektu wykorzystywanego na cele kulturalne, zostanie lepiej dostosowana oferta kulturalna dla potrzeb lokalnej społeczności, zostanie zorganizowany i lepiej wykorzystany czas wolny przez dzieci i młodzież, powstanie ogólnodostępne miejsce spotkań i organizacji imprez kulturalnych. Powstały ośrodek kultury wraz z filią biblioteki będzie służył zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych mieszkańców, a także będzie odgrywał dużą rolę w upowszechnianiu wiedzy, kultury i sztuki. Adaptacja i poprawa stanu technicznego budynku, który zostanie przeznaczony na cele kulturalne, przyczyni się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, stworzy warunki łatwiejszego dostępu do obiektu przeznaczonego na cele kulturalne.
Realizacja projektu „Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie jest zgodna założeniami działania 7.1 RPO WL Infrastruktura kultury i turystyki. Projekt wpisuje się w cel działania, jakim jest poprawa atrakcyjności regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury.

Zakres rze­czowy/przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku, znajdującego się w miejscowości Wysokie, na filię biblioteki oraz ośrodek kultury. Budynek, jest murowany jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony z drewnianą więźbą dachową.
W ramach projektu przewiduje się adaptację głównego budynku, ocieplenie, naprawę i wymianę uszkodzonego ogrodzenia działki oraz utwardzenie podłoża, uporządkowanie i zagospodarowanie działki. Obrys istniejącego budynku pozostanie bez istotnych zmian poza detalami: przewiduje się rozebranie tarasu po stronie południowej i przybudówki po stronie zachodniej. Od frontu od strony północnej zostanie natomiast dobudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz zostanie umiejscowiony niewielki balkon z dostępem z poddasza. Wejście główne pozostanie w miejscu dotychczasowym, dodatkowo zostanie odtworzone wejście od strony zachodniej, dawniej zamurowane. Umożliwi to niezależne korzystanie z piętra po zamknięciu biblioteki zlokalizowanej na parterze.
Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną oraz przyłącze gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne do zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego w południowej części działki.
W kondygnacji piwnic umieszczono kotłownię, klatkę schodową i pomieszczenia magazynowe. Na parterze projektowane są dwie sale mieszczące księgozbiór, dwie sale czytelni wyposażone w 6 stanowisk komputerowych, pokój socjalny, dwa pomieszczenia biurowe, sanitariaty przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na piętrze budynku przewiduje się salę komputerową wyposażoną w 11 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, garderobę z sanitariatem, pomieszczenie porządkowe, szatnię ogólnodostępną oraz salę wielofunkcyjną z przeznaczeniem na funkcje kulturalno-widowiskowe. Sala wielofunkcyjna będzie wyposażona w system nagłaśniający i profesjonalny sprzęt multimedialny do przeprowadzania pokazów, występów, konferencji i prezentacji. Budynek zostanie wyposażony w systemy poprawiające bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników: są to systemy wykrywania dymu i gazu. W końcowym etapie projektu zakupione zostanie wyposażenie budynku (meble i sprzęt elektroniczny). Przy obiekcie przewiduje się wykonanie sześciu miejsc parkingowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej) o nawierzchni z kostki betonowej.

Efekty pro­jektu:

Rezul­taty:
– Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (5 sztuk)
– Liczba osób korzystających z nowej/ zmodernizowanej infrastruktury (1500 osób)

Pro­dukty:
– Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (1szt.)
– Liczba obiektów zabezpieczonych/wyposażonych w monitoring (1 szt.)
– Liczba obiektów ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną i sanitarną (1 szt.)
– Powierzchnia nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej (1047,85 m2)
– Liczba miejsc parkingowych powstałych przy obiektach adaptowanych na cele kulturalne lub turystyczne (6 szt.)
– Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia (275 szt.)