Ważne decyzje Rady Gminy zamość

991

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Zamość w dniu 9 marca 2011 została podjęta uchwała dotycząca likwidacji Szkoły Filialnej w Wychodach. Na decyzję tą złożyło się szereg przyczyn niezależnych od samorządu gminy, który już w 2008 roku zdecydował się na reorganizację sieci szkolnej. W jej wyniku zostały zlikwidowane 4 Szkoły Podstawowe, a w ich miejsce utworzono Szkoły Filialne. W roku 2010 zostały zlikwidowane dwie z tych szkół ponieważ rodzice świadomie przenieśli swoje dzieci do większych placówek widząc w tym szansę na podniesienie poziomu ich edukacji.

W ostatnich latach w dalszym ciągu zmniejsza się liczba uczniów we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość. Mając na względzie dobro uczniów, poprawę jakości edukacji, konieczność racjonalizacji gminnej sieci placówek oświatowych, organy Gminy zdecydowały się rozpocząć procedurę prawną likwidacji szkoły Filialnej w Wychodach, stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Mokrem. Decyzja ta jest jednym z elementów szerszych działań podejmowanych we wszystkich szkołach Gminy Zamość.

Celem reorganizacji jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na oświatę gminną oraz takie ich ukierunkowanie, które przyniesie korzyści w przyszłości w postaci szerszej oferty edukacyjnej i rozwiniętej, szeroko rozumianej bazy, do osiągania lepszych wyników dydaktycznych. Coraz mniejsza liczba uczniów w gminnych szkołach i niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej sprawia, że Gminie Zamość z roku na rok trudniej jest zapewnić odpowiednie warunki uczniom w małych szkołach.W 2011 roku z własnych środków na wydatki bieżące w oświacie mamy wydać ponad 1 mln zł wiecej niż w 2010 roku.

W obecnym roku szkolnym 2010/2011 struktura organizacyjna Szkoły Filialnej w Wychodach obejmuje jeden oddział, w którym uczy się 8 uczniów na 22 uczniów z miejscowości Wychody, Wieprzec i Zarzecze, należących do obwodu szkoły. Liczba uczniów wynosi: w klasie I-4, II-0, III-4, oddział przedszkolny-0. Pozostali uczniowie uczęszczają do innych szkół. Nauczanie odbywa się w klasach łączonych; klasa I z klasą III. Dane demograficzne w kolejnych latach są zbliżone do obecnego roku. W związku z powyższym po przeprowadzeniu całego procesu konsultacji Rada Gminy Zamość podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Filialnej w Wychodach. Dalszą naukę uczniowie będą mogli kontynuować w Szkole Podstawowej w Mokrem, która oddalona jest jedynie o 4 km. Dla wszystkich uczniów z Wychodów, Wieprzca i Zarzecza zorganizowany będzie bezpłatny dowóz i opieka. Dzieci będą dowożone z miejsca zamieszkania, przez co droga do szkoły ulegnie skróceniu i będzie bardziej bezpieczna. Będą organizowane również zajęcia świetlicowe, uczniowie będą mogli korzystać z sali gimnastycznej, dożywiania, pracowni komputerowej, z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz większego wyboru pomocy dydaktycznych.

Stworzone zostaną warunki do pozytywnej współrywalizacji w szerszej grupie dzieci, a poprzez to łatwiejszy start w dalszy etap edukacji na poziomie gimnazjum.
Kolejną bardzo ważną decyzją, która została podjęta podczas ostatniej sesji to uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płoskie. Plan ten obejmuje część terenów położonych po północnej stronie linii kolejowej. W planie są wyznaczone tereny pod zabudowę mieszkaniową, po jego wejściu w życie uproszczona będzie i skrócona procedura uzyskania pozwolenia na budowę i podziału działek na budowlane. Nie będą wymagane tak jak dotychczas decyzje o warunkach zabudowy.

Anna Soboń