Place zabaw w Gminie Zamość

964

W dniu 20.06.2011 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” Gmina Zamość złożyła wniosek pt: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zamość” o dofinansowanie operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Projekt zakłada budowę sześciu placów zabaw na terenie gminy w miejscowościach: Płoskie, Sitaniec, Skokówka, Wólka Wieprzecka, Zawada, Żdanów. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane związane z mechanicznym kształtowaniem terenu i budową ogrodzenia oraz zakup i montaż wyposażenia.Do każdego z sześciu planowanych placów zakupiony zostanie taki sam zestaw zabawek dla dzieci. Zawierać on będzie: dwa bujaki sprężynowe – „dino” i „konik”, huśtawkę dwuosobową typu ważka, dwuosobową huśtawkę sznurkową, piaskownicę oraz lokomotywę z wagonem. Głównym, najbardziej atrakcyjnym elementem placu zabaw, będzie duży domek dla dzieci z dwoma dachami oraz dwoma zjeżdżalniami – małą i dużą. Domek dodatkowo będzie zawierał kółka i kratownice do wspinania. Pozostałe wyposażenie placu zabaw stanowić będą dwie ławki stałe typu parkowego, kosz na śmieci i tablica informacyjna z regulaminem placu.W dniu 7 lipca br. Rada Lokalnej Grupy Działania oceniła projekt jako zgodny z Lokalną Stra­te­gią Roz­woju dla LGD „Nasze Roz­to­cze”. Operacja została wybrania do dofinansowania ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rol­nego na rzecz Roz­woju Obsza­rów Wiejskich. Po pozytywnej ocenie formalnej zgodności wniosku z zapisami PROW 2007–2013 przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w dniu 27 października 2011 roku, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu.Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia planowana jest na pierwsze półrocze 2012 r. Wartość zadania wynosi 387 441,93 zł, kwota dofinansowania pochodząca ze środków Unii Europejskiej to 230 482,00 zł. Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie turystyki i rekreacji mieszkańców Gminy Zamość.

Agnieszka Cholewińska