Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (obręb: Mokre)

95
Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr ew. dz. 64/25 i 64/26

KW Nr ZA1Z/00113776/1

2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działek: 956 m2
3. Opis nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie prostokąta. Teren z lekkim spadkiem. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową nie wyznaczoną w terenie od drogi asfaltowej. Nieruchomość zlokalizowana w otoczeniu pojedynczej zabudowy mieszkaniowej i działek niezabudowanych
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczony jest symbolem 4M- tereny zabudowy jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym – zabudowa jednorodzinna: z dopuszczeniem działalności gospodarczej (w zakresie nie oddziaływującym na środowisko i zdrowie ludzi) związana z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości x
6. Cena nieruchomości 101 000 zł
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy x
9. Terminy wnoszenia opłat x
10. Zasady aktualizacji opłat x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Przetarg ustny nieograniczony
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Nieruchomość ta będzie sprzedawana w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II Pietro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 wew. 31.

Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mokre oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 8 listopada 2023 r.

Sporządziła: Renata Sawa