Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika

48

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w miejscowości Borowina Sitaniecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika.’’
Zakres prac obejmuje budowę chodnika od km 0+000 do 0+095 i od km 0+717 do 0+742:

Wykonanie koryta na powierzchni 574,8 m2,
Podbudowa z kruszywa łamanego 30 cm na pow. 137 m2,
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 6cm 267,6 m2,
Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm kolorowej – 137m2,
Krawężniki betonowe 15×30 – 78 mb, wtopione – 47,5 mb,
Obrzeża betonowe 30×8 – 295 mb,
Studnie chłonne – szt 1.

UWAGA: Ziemia z wykopu do zagospodarowania przez Wykonawcę.

Szczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz zakres prac został określony w przedmiarze robót.
Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorys ofertowy UPROSZCZONY (na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiaru robót) i załączyć go do oferty jako ZAŁĄCZNIK.
Brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji przedmiaru, wyceny pozycji lub brak pozycji w złożonych przez Wykonawcę kosztorysach ofertowych nie będzie poprawiany
(odrzucenie oferty nastąpi na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

Zamówienie będzie rozliczane KOSZTORYSOWO
Przetarg ogłoszony: 02.08.2023r.
Termin składania i otwarcia ofert: 17-08-2023 r.
Termin wykonania: do 60 dni od dnia podpisania umowy.