Zamość, dnia 20 marca 2023 r.

RI.3020.7.2023

Sz. P. Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sz. P. Marcin Rek Prezes OSP Płoskie
Sz. P. Krzysztof Opoka OSP Płoskie

 

W odpowiedzi na wniosek podpisany przez 869 Mieszkańców sołectwa Płoskie w sprawie podjęcia działań na rzecz pilnej budowy Wiejskiego Domu Kultury wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej przekazuję poniższą informację.
W ramach budżetu Gminy Zamość 2022 roku zrealizowane zostało zadanie pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie. Uczestniczący w zebraniu wiejskim we wrześniu 2021 roku Mieszkańcy Płoskiego zdecydowali o takim przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2022 roku. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 66 600 zł. Opracowana dokumentacja zakłada budowę parterowego budynku o łącznej powierzchni użytkowej 750 m² z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu. Zakres opracowania uzgadniany był z Osobami reprezentującymi Mieszkańców Płoskiego. Obecny kosztorys inwestorki całości zadania to ponad 6 900 000 zł, w tym garażu dla OSP prawie 2 200 000 zł.
Wnioskowana przez Mieszkańców i opisana powyżej inwestycja ze względu na ograniczone środki finansowe nie została ujęta w przyjętym przez Radę Gminy 29 grudnia 2022 r. budżecie Gminy Zamość 2023 roku. Nie figuruje ona także w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2030.
Wykonując zadania własne samorząd gminny może się poruszać tylko w zakresie środków, którymi każdego roku dysponuje po stronie dochodowej budżetu. Nie zaspokoją one realizacji wszystkich pilnych potrzeb Mieszkańców w 35 Sołectwach Gminy Zamość. Możliwości decyzyjne organów Gminy po stronie wydatków budżetu ogranicza niewielki wpływ Wójta i Rady na tworzenie dochodów bieżących budżetu. W 2021 roku aż 72% całości dochodów bieżących budżetu Gminy stanowiły środki przekazywane z budżetu Państwa. Tylko 14% to wpływy z podatków lokalnych o stawkach, których decydują Wójt i Rada Gminy. Skutki tak dużego uzależnienia od decyzji finansowych podejmowanych przez Rząd i Parlament zobrazowały lata 2022-2023.
Przekazywane z budżetu Państwa dochody bieżące budżetu Gminy Zamość 2023 roku są mniejsze o 5 078 223 zł od przekazanych w ramach budżetu 2021 roku. Wydatki bieżące budżetu 2023 roku są natomiast o 17 789 193 zł większe od wykonanych w 2021 roku. Skutek powyższego to po raz pierwszy na etapie uchwalania budżetu ujemny wynik nadwyżki operacyjnej – dochody bieżące budżetu 2023 roku są o 3 089 877 zł mniejsze od wydatków bieżących. Oznacza to, że dochodami bieżącymi nie finansujemy wszystkich wydatków bieżących oraz nie mamy własnych środków na inwestycje i spłatę rat kredytów. Sytuację całości budżetu Gminy 2023 roku obrazuje kwota planowanego deficytu 22 000 650 zł. O taką kwotę dochody budżetu są mniejsze od jego wydatków (stan z uchwalenia budżetu).
Obniżenie dochodów przekazywanych Gminie z budżetu Państwa w połączeniu ze wzrostem kosztów realizacji wszelkich gminnych zadań i wzrostem stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego pozbawiły Organy Gminy możliwości podejmowania nowych decyzji inwestycyjnych. Uchwalony budżet Gminy 2023 roku po stronie wydatków bieżących zawiera zadania z ograniczoną kwotą na ich realizację. Dotyczy to także zadań bardzo wrażliwych społecznie, takich jak bieżące utrzymanie dróg, funkcjonowanie komunikacji podmiejskiej, czas działania oświetlenia ulicznego, stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Więcej informacji o gminnych finansach na stronie internetowej Gminy www.gminazamosc.pl (Biuletyn Samorządu Gminy Zamość; Zadaj pytanie Wójtowi; Blog Wójta Gminy Zamość).
Podejmowanie decyzji budżetowych w 2023 roku utrudnia bardzo duże zaangażowanie środków w realizację zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych z zewnętrznymi dotacjami. Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Zamość 2023 roku to łącznie 37 638 343 zł (stan z 03.03.2023 r). W kwocie tej aż 12 814 000 zł (34%) to środki na realizację w Płoskiem trzech poniższych zadań:

 • Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – planowane wydatki 2 114 000 zł
 • Budowa drogi gminnej w m. Płoskie i Zawada – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi kraj. nr 74 – planowane wydatki 3 500 000 zł
 • Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie – planowane wydatki 7 200 000 zł.

Wspomniane powyżej zadanie „Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie” realizowane jest w cyklu wieloletnim – w ramach budżetu Gminy 2024 rok na jego wykonanie trzeba zabezpieczyć dodatkowo 2 676 000 zł.

Pamiętając o powyższym uważam, że w obecnych warunkach tylko duża dotacja inwestycyjna z budżetu Państwa daje możliwość podjęcia przez Samorząd decyzji o realizacji inwestycji pn. Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z garażem dla OSP Płoskie. Szansą na realizację tej i innych pilnych inwestycji w 35 Sołectwach Gminy może być tegoroczny nabór konkursowy wniosków Rządowego Programu POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Stąd też przedmiotowy wniosek Mieszkańców Płoskiego skierowałem do Rady Gminy Zamość celem dokonania wyboru zadań, które Gmina będzie składała w przyszłym naborze konkursowym wniosków wspomnianego programu. Uważam, że decyzje w tym zakresie powinny zapaść najpóźniej do końca maja 2023 roku. Będą one przedstawione publicznie podczas obrad sesji Rady Gminy Zamość.

Pisząc powyższe pragnę zwrócić uwagę na fakt, że Mieszkańcy Płoskiego oczekują także realizacji innych pilnych zadań inwestycyjnych. Poniżej wymienię tylko te, które dotyczą zadań własnych Gminy i zaistniały już w decyzjach Organów Gminy, zebrań Mieszkańców Płoskiego, lub też pisemnych wnioskach kierowanych do Wójta Gminy;

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (posesje w Płoskiem o nr 480b – 500F) – w 2022 roku opracowano dokumentację budowlaną, wartość kosztorysowa zadania około 19 000 000 zł.
 • Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem w m. Płoskie o numerach ewidencyjnych 535/6, 535/10, 535/21, 535/25, 535/26 (posesje o nr 18c – 18Z) – uchwała zebrania wiejskiego 2020 roku wskazująca inwestycję jako najważniejszą dla Płoskiego, oraz uchwała zebrania wiejskiego z 2022 roku o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2023 roku
 • Budowa drogi gminnej nr 110420L w m. Płoskie (Kolonia Mokre) – uchwała zebrania wiejskiego 2021 roku wskazująca inwestycję jako najważniejszą dla Płoskiego
 • Budowa drogi wewnętrznej w m. Płoskie (od drogi krajowej nr 74 – przy SHiUZ, przez osiedle do drogi gminnej nr 110393L posesje 73d – 73j)
 • Budowa drogi wewnętrznej w m. Płoskie nr geod.233/18 (posesje 147A -147h)
 • Budowa drogi wewnętrznej w m. Płoskie nr geod. 142/34 (posesje 346 – 346K)
 • Budowa drogi wewnętrznej w m. Płoskie nr geod. 850 (posesje 155A – 155B)
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110392L w m. Płoskie (przy Szkole)
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płoskie

Pisząc powyższe wierzę w zrozumienie specyfiki podejmowania samorządowych decyzji. To złożony proces, w którym konieczne jest uwzględnienie wielu uwarunkowań wynikających z faktu, że Gmina Zamość jest wspólnotą Mieszkańców 35 Sołectw.

Będę wdzięczny za przekazanie pełnej informacji o treści niniejszego pisma pozostałym Mieszkańcom podpisanym pod wnioskiem.

 

 

 

Otrzymują:

 • Adresaci
 • a/a

Do wiadomości:

 • Pan Tadeusz Kostrubiec – Sołtys Sołectwa Płoskie, Radny Rady Gminy Zamość
 • Pan Krzysztof Ostasz – Radny Rady Gminy Zamość