Obwieszczenie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

39

Zamość, dnia 8 maja 2023 r.
PiOŚ.6825.3.2023

Obwieszczenie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.) oraz uchwałą Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 235), informuję, że zostanie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na okres 30 dni, począwszy od dnia 12 maja 2023 r.

Spis obejmuje następujące działki:

  • Nr 366/3 o powierzchni 3,03 ha w klasie użytku R, położoną w miejscowości
    i obrębie Chyża, stanowiącą własność Skarbu Państwa,
  • Nr 366/4 o powierzchni 0,01 ha w klasie użytku R, położoną w miejscowości
    i obrębie Chyża, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zamość w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, w pokoju nr 31, w godzinach pracy Urzędu.
W okresie wyłożenia spisu zainteresowane osoby i jednostki mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej uchwałą nr XXXV/317/21 z dnia 9 września 2021 r.

Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej
Mirosław Jakóbczak