Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027

213

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027.

Opracowanie Strategii jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Zamość i Gminy Zamość mającym na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i potencjału miasta i gminy, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Konsultacje prowadzone są na podstawie porozumienia międzygminnego w sprawie współpracy przy opracowaniu Strategii oraz porozumienia w sprawie zasad współpracy w ramach ZIT MOF Zamościa zawartych pomiędzy Miastem Zamość a Gminą Zamość.

Projekt Strategii obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Zamościa, tj. Miasto Zamość i Gminę Zamość. Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą

od dnia 18 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.

  1. Dokument podlegający konsultacjom społecznym dostępny jest na niniejszej stronie internetowej.

  2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem dokumentu podlegającym konsultacjom społecznym.

  3. Każdy mieszkaniec Miasta Zamość i Gminy Zamość ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.

  4. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:

W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Zamościa.

  • osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, ul. Ormiańska 11, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Decyduje data stempla pocztowego.

Na kopercie proszę umieścić: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Zamościa.

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Przewodniczący Rady Partnerstwa ZIT.

  2. Uwagi zgłoszone po dniu 8 stycznia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Dokumenty do pobrania:

1. Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT MOF Zamościa

2. Strategia ZIT MOF Zamościa – projekt do konsultacji 15.12.2023

3. Formularz konsultacyjny – Strategia ZIT MOF Zamościa

4. Klauzula RODO Strategia ZIT MOF Zamościa