Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi

68

,,Krew darem życia”, ,,Oddając krew – ratujesz życie”. Z tymi i podobnymi hasłami spotykamy się prawie każdego dnia. Przyjmujemy je do wiadomości, gdyż trudno nam się z nimi nie zgodzić. Pomimo olbrzymiego postępu medycyny nic tak naprawdę nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi. Zapotrzebowanie na ten bezcenny lek z roku na rok rośnie. Dlatego ważne jest aby obok tych haseł nie przechodzić bez reakcji. Prawie każdy z nas może oddać krew i każdemu z nas może być potrzebna krew innej osoby. Łączy nas krew, która ratuje życie. Stąd też propozycja aktywnego włączania się lokalnej społeczności w akcję oddawania krwi poprzez konkurs. Jako dumni Mieszkańcy Gminy Zamość bądźmy przykładem dla innych.

Regulamin konkursu
1. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Gminy Zamość, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. W konkursie mogą brać udział Mieszkańcy Gminy Zamość.
4. Konkurs trwa od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
5. Udział w konkursie polega na oddawaniu krwi w trakcie pięciu gminnych akcji które odbędą się w dniu 18 lutego 2024 r. Szkole Podstawowej w Wysokiem, 12 maja 2024r. w Szkole Podstawowej w Żdanowie, 09 czerwca w ,,Bramie Spotkań,, w Zamościu, 11 sierpnia 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Mokrem i 17 listopada 2024 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Przez cały okres trwania konkursu Mieszkańcy wyrażający chęć udziału w konkursie mogą także oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w w/w konkursie.
6. W konkursie w I kategorii wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy (stan na 31 grudnia 2024r.). W konkursie w II kategorii wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi mierzonej w litrach. Sołectwo nie może być laureatem w I i II kategorii równocześnie.. Jeżeli Sołectwo jest laureatem w I i II kategorii to otrzymuje nagrodę tylko w kategorii, w której zajęło wyższe miejsce. W przypadku gdy Sołectwo jest laureatem w dwóch kategoriach na tych samych miejscach wtedy otrzymuje nagrodę tylko z jednej kategorii. W takim przypadku list laureatów ulega zmianie uwzględniając wyłączenie z przyznania nagrody Sołectwu będącego laureatem w dwóch kategoriach.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2025 r. podczas uroczystości podsumowania działalności Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość za rok 2024.
8. Przewidziane są nagrody zespołowe dla Sołectw za zajęcie I, II i III miejsca w I i II kategorii oraz nagrody indywidualne dla oddających krew biorących udział w konkursie w kategorii kobiet i mężczyzn.
9. Nagrody zapewnia Wójt Gminy Zamość.
10. Wynik Konkursu jest jawny. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie
www.gminazamosc.org.pl.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.