Zmiana stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

983

Podczas XXXIX Sesji w  dnia 30 grudnia 2021 r. Rada Gminy Zamość przyjęła przedłożone przez Wójta projekty uchwał regulujące funkcjonowanie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2022 roku. Nowe decyzje Wójta i Rady są skutkiem rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie tej usługi w tym roku, oraz zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jakie weszły w życie z dniem 23 września 2021 roku. Poniżej najważniejsze informacje.

 

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI OD 2022

Odpady zmieszane:

  • odbiór 1 raz w miesiącu przez cały rok

Bioodpady:

  • styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień –  1 raz w miesiącu
  • kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik2 razy w miesiącu

Osoby deklarujące odbiór bioodpadów z nieruchomości, o ile wytwarzają ich więcej, mogą  wywozić bioodpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów na ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu.

Bioodpady typu gałęzie –  nie są odbierane z posesji. Nieodpłatnie przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów na ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu od WSZYSTKICH właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zamość.

Butelki szklane  –  6 razy w roku

Papier  – 6 razy w roku

Tworzywo sztuczne  – 9 razy w roku

Odpady wielkogabarytowe  – 1 raz w roku

Odpady elektryczne i elektroniczne  – 1 raz w roku

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy do pobrania tutaj

 

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI  OD 1 lutego 2022 ROKU

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2022 roku dla właścicieli nieruchomości  prowadzących zbiórkę selektywną na terenie Gminy Zamość z odbiorem bioodpadów z nieruchomości wynosi:

 

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość Opłata miesięczna od osoby w 2022 roku
od 1 osoby do 4 osoby 29,33 zł
od 5 osoby i każdej  kolejnej 17,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2022 roku dla właścicieli nieruchomości deklarujących kompostowanie  bioodpadów  wynosi:

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość Opłata miesięczna od osoby w 2022 roku
od 1 osoby do 4 osoby 19,03 zł
od 5 osoby i każdej  kolejnej 6,70 zł

 

Opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość Opłata miesięczna od osoby w 2022 roku
od 1 osoby do 4 osoby 58,66 zł
od 5 osoby i każdej  kolejnej 34,00 zł

 

WAŻNE: 

  • Właściciele nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów oraz kompostowanie bioodpadów mogą samodzielnie dowozić  gałęzie  na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zamościu przy ulicy Droga Męczenników Rotundy 2.
  • Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga  od właścicieli nieruchomości złożenia nowych deklaracji, o ile nie zmieniała się liczba mieszkańców.
  • W przypadku  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty np: zmiana ilości osób, zmiana sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych – właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji.
  • W przypadku zasiedlenia nowej nieruchomości, właściciel zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania.

 

WYDATKI PROGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2022 roku:

Lp Opis zadania Kwota wydatków Uwagi
1 Usługa odbioru odpadów – bez odbioru odpadów BIO z gospodarstw domowych 4 044 156,55 zł * Koszt ustalony w postępowaniu przetargowym
Usługa odbioru odpadów BIO z gospodarstw domowych 182 065,60 zł *
Razem usługa odbioru odpadów 4 226 222,15 zł *
2 Obsługa administracyjna programu 180 116,45 zł Dwa etaty w Urzędzie Gminy i inne koszty administracyjne
3 Łącznie koszty programu 4 406 338,60 zł

 

* Koszt usługi przy założonej ilości odebranych odpadów w specyfikacji przetargu. PGK Sp. z o.o. w Zamościu, świadczący usługę odbioru odpadów w 2022 roku wystawiał będzie miesięczne faktury według ilości i rodzaju faktycznie odebranych odpadów. W ofercie przetargowej uwzględnione są koszty odbioru 1 tony odpadów oddzielnie dla każdego rodzaju.

 

STRUKTURA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PROGRAMEM ODBIORU ODPADÓW
(stan – grudzień 2021 rok)

Lp Opis zadania Ilość nieruchomości

 

Ilość osób objętych opłatami
1

 

Nieruchomości wyposażone w kompostownik / 1-4 osób 5 985 16 463
2 Nieruchomości wyposażone w kompostownik / 5 i więcej osób 1 669
3 Nieruchomości z odbiorem BIO z gospodarstw domowych / 1-4 osób 575 1 435
4 Nieruchomości z odbiorem BIO z gospodarstw domowych / 5 i więcej osób 38
5 ŁĄCZNIE 6 560 19 605