Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

912

Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje dotyczą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych, przykładowo biurowych, muzeów, szkół, szpitali, szklarni, gospodarstw rolnych, piekarni itp. Podaje się w nich informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub spalania paliw oraz o wykorzystywanych rodzajach paliw.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gminy będą mogły kreować politykę walki ze smogiem.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Można je złożyć:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Zamość osobiście lub listownie;
  • w formie elektronicznej bezpośrednio do bazy (https://zone.gunb.gov.pl/) z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

– Dla źródeł i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
– Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Wzory deklaracji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wydrukowane można pobrać w pok. nr 1 – Sala Obsługi Interesanta (budynek UG, parter) przy ul. Peowiaków 92.
Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanymi materiałami promocyjnym: broszurą „CEEB – informator dla Właścicieli i Zarządców” i ulotkami oraz filmem Centralna Ewidencja Emisyjności – CEEB.

 

Ulotka informacyjna    Broszura CEEB    Przykład wypełnionej deklaracji A    Przykład wypełnionej deklaracji B    Formularz A   Formularz B