Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (obręb: Wysokie)

55

Lp.

Wyszczególnienie

Informacja o nieruchomości

1

Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości

lok. 152 , dz. 66

2

Powierzchnia nieruchomości (lokalu)

pow. lokalu 75 m2

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość lokalowa o powierzchni 75 m2, zlokalizowana w budynku nr 152, w miejscowości Wysokie. Lokal składa się z 4 pomieszczeń usługowo-biurowych, w tym 2 przejściowych. Budynek posiada dostęp do sieci: energetycznej, kanalizacyjnej, wodnej i gazowej.

4

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób
jej zagospodarowania

Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B-IV-3. Teren zabudowy wiejskiej
z nieuciążliwymi usługami publicznymi i komercyjnymi, drobną nieuciążliwą działalnością gospodarczą, obsługą rolnictwa.

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Zagospodarowanie nieruchomości (lokalu) zgodnie
z zasadami ustalonymi pomiędzy stronami ( z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej).

6

Cena nieruchomości

x

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

x

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

250 zł netto plus podatek VAT (miesięcznie).

9

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz najmu może być waloryzowany nie częściej niż jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Przetarg ustny nieograniczony.

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat.

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2

x

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 25 lipca 2022 r.