Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (obręb: Wólka Wieprzecka)

33

Lp.

Wyszczególnienie

Informacja o nieruchomości

1.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość gruntowa o nr ew. 360/3 ark. 1

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. działki: 0,09 ha

3.

Opis nieruchomości

Klasy użytków R – IVa – 0,02 ha, R-IVb-0,03 ha, R-V-0,04 ha

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie
z zasadami gospodarki rolnej.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.

6.

Cena nieruchomości

x

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

x

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi co najmniej 1,25 q żyta w stosunku rocznym wg. obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez radę Gminy Zamość na dany rok. Przy czym pierwsza opłata roczna z tytuły czynszu dzierżawnego wynosi 250 zł plus co najmniej 1,25 q żyta (co stanowi w roku 2022 równowartość 52,50 zł) .

9.

Terminy wnoszenia opłat

Pierwszy czynsz płatny z góry, w gotówce w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy, a w latach następnych czynsz płatny do 15-go września.

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych.

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat
lub na czas nieoznaczony.

W przypadku braku ofert odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2

x

W przypadku zgłaszania ofert o dzierżawę przedmiotowej nieruchomości termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

W zgłoszeniu należy podać znak sprawy: PiOŚ.6845.7.2021

W przypadku braku ofert w terminie do 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, nieruchomość ta będzie oddana bez trybu przetargowego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.

Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wólka Wieprzecka oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 22 lutego 2022 r.

Sporządził: Monika Rudnicka