Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2022

119

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2022 roku: 181.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA w 2022 roku: 226.250,00 zł

NAZWA ZADANIA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 rok

KRÓTKI OPIS ZADANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach, którego zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

GRUPA DOCELOWA:
• Dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
• Dzieci do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
• Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022