Rewitalizacja w Gminie Zamość

126

Gmina Zamość podjęła pierwsze kroki prowadzące do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022-2030.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021 poz. 485) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji (dalej: GPR) jest wieloletnim programem działań w  sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, lub środowiskowej (w  zależności od zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych). Jego realizacja ma spowodować wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. (źródło: Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych)

Procedura uchwalania GPR składa się z następujących kroków:

I ETAP

 • decyzja o przystąpieniu do wykonania diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
 • zebranie danych do diagnozy delimitacyjnej
 • opracowanie diagnozy i zidentyfikowanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • konsultacje społeczne dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • uchwała o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (tzw. uchwała delimitacyjna)

II ETAP

 • uchwała o przystąpieniu do opracowania GPR
 • opracowanie projektu GPR
 • konsultacje społeczne projektu GPR
 • opiniowanie projektu GPR
 • wprowadzenie ewentualnych zmian w GPR
 • uchwała o przyjęciu GPR
 • powołanie Komitetu Rewitalizacji

Obecnie Gmina Zamość posiada dokument pn. „Delimitacja obszarów zdegradowanych
i obszarów do rewitalizacji w Gminie Zamość”, który stanowi gruntowną analizę czynników społeczno-gospodarczych, będącą podstawą do dalszych prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszarów, które winny zostać zrewitalizowane dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Zamość. Następnym krokiem prowadzącym do uchwalenia GPR Gminy Zamość są konsultacje społeczne dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Po przeprowadzeniu analizy czynników społeczno-gospodarczych, na terenie Gminy Zamość został wyznaczony obszar zdegradowany do którego należy 17 sołectw. Są to: Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Hubale, Wieprzec, Lipsko, Lipsko-Polesie, Wychody, Żdanówek, Pniówek, Jatutów, Lipsko-Kosobudy, Siedliska, Wólka Wieprzecka, Sitaniec-Kolonia, Zwódne i Chyża.

Źródło: Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji w Gminie Zamość

Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021 poz. 485) obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej.

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz obszaru, jako obszar rewitalizacji wyznaczono 5 sołectw: Wieprzec, Białobrzegi, Bortatycze, Hubale, Bortatycze Kolonia. Obszar rewitalizacji Gminy Zamość podzielono na dwa podobszary:

 • podobszar I – sołectwa: Wieprzec i Hubale
 • podobszar II – sołectwa: Białobrzegi, Bortatycze i Bortatycze Kolonia

Wyznaczony obszar rewitalizacji w Gminie Zamość obejmuje 12,30% powierzchni Gminy (24,18 ha) i zamieszkuje go 6,69% mieszkańców Gminy (1 575 osób).

 

Źródło: Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji w Gminie Zamość

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021 poz. 485) obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
Korzyści i możliwości wynikających z posiadania Gminnego Programu Rewitalizacji jest bardzo wiele. Rewitalizacja ukierunkowana jest zarówno na poprawę stanu zagospodarowania, jak i jakości życia na obszarach będących w stanie kryzysowym. Właściwe przygotowanie i wdrożenie GPR może przynieść konkretne, wymierne korzyści tak dla władz samorządowych, jak i lokalnej społeczności. Posiadając GPR Gmina Zamość będzie miała możliwość pozyskać środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich.
W najbliższym czasie w Gminie Zamość zostaną ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, będące elementem partycypacji społecznej w całym procesie rewitalizacji. Partycypacja społeczna ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, zapewnienie możliwości wyrażenia swojej opinii
i przedstawienia swoich pomysłów dotyczących rewitalizacji, zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów, oraz edukowanie i informowanie o rewitalizacji.
Powodzenie procesu rewitalizacji zależy w dużej mierze od udziału interesariuszy
w tworzeniu i wdrażaniu GPR. Zaangażowanie społeczności lokalnej decyduje także o jakości informacji zawartych w dokumentach i zgłoszonych przedsięwzięciach, dlatego bardzo ważny jest udział mieszkańców Gminy Zamość i innych interesariuszy w całym procesie rewitalizacji.

Przygotowała: Klaudia Galant
Data: 28.09.2022 r.

PRZEGLĄD RECENZJI
1
rewitalizacja-w-gminie-zamoscGmina Zamość podjęła pierwsze kroki prowadzące do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2022-2030. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. 2021 poz. 485) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w...