Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zamość na rok szkolny 2022/2023

41

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Zamość w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Podstawa prawna
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn.zm.).
 3. Uchwała Nr XXXI/283/17 Rady Gminy Zamość z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zamość.
 4. Zarządzenie Nr 587/22 Wójta Gminy Zamość z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość.

                          

 1. Zasady rekrutacji
 2. Do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość, przyjmowane są dzieci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, prawnego opiekuna kandydata.

3.Do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zamość.

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 2. a) wielodzietność rodziny kandydata,
 3. b) niepełnosprawność kandydata,
 4. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 5. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 6. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 7. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 8. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej  szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę poniższe kryteria:

1) dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie), rodzic samotnie wychowujący, pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 4 punkty,

2) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w tym przedszkolu lub w tej szkole podstawowej – 2 punkty,

3) liczba zadeklarowanych godzin we wniosku ponad czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt) – do uzyskania maks. 5 punktów,

4) dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim- 1 punkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wymienionych w pkt 5 są odpowiednio:

1) kryteria określone w ppkt 2,3 i 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje wypełniając wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

2) kryterium określone w ppkt 1 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem złożonym pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń lub stosownym zaświadczeniem, ewentualnie jego kserokopią potwierdzoną własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 587/22
Wójta Gminy Zamość
z dnia 20 stycznia  2022 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ

OD DNIA DO DNIA DOKUMENTY
01 lutego 2022 r. 28 lutego  2022 r. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
01 marca 2022 r. 10 marca 2022 r. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych
11 marca 2022 r. 28 marca 2022 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
29 marca 2022 r. 11 kwietnia 2022 r. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA  UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ
OD DNIA DO DNIA DOKUMENTY
12 kwietnia  2022 r. 26 kwietnia 2022 r. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
27 kwietnia  2022 r. 09 maja  2022 r. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych
10 maja  2022 r. 23 maja  2022 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
24 maja 2022 r. 31 maja 2022 r. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.
Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość w roku szkolnym 2022/2023:

 

 1. Podstawa prawna
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn.zm.).

2.Uchwała Nr XXXI/282/17 Rady Gminy Zamość z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zamość.

 1. Zarządzenie Nr 587/22 Wójta Gminy Zamość z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zamość.

 

 1. Zasady rekrutacji

1.Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica, prawnego opiekuna kandydata.
 2. Jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nada dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria:

1/ dziecko obojga rodziców pracujących /studiujących w systemie stacjonarnym- 10 punktów- dokument potwierdzający zatrudnienie i/ lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,

2/ miejsce zamieszkania dziecka w pobliżu granicy obwodu szkoły, łatwiejszy dojazd do szkoły na terenie Gminy Zamość- 10 punktów – oświadczenie rodziców dziecka,

3/ perspektywa zamieszkania w obwodzie szkoły w danym roku szkolnym- 10 punktów- oświadczenie rodziców dziecka,

4/ uczęszczanie rodzeństwa dziecka do szkoły, do której ma być przyjęte – 10 punktów – oświadczenie rodziców dziecka,

5/ w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad dzieckiem- 10 punktów – oświadczenie rodziców dziecka.

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 587/22
Wójta Gminy Zamość
z dnia 20 stycznia 2022 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS I  PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ

OD DNIA DO DNIA DOKUMENTY
01 lutego 2022 r. 28 lutego  2022 r. Zgłoszenie do  klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
01 marca 2022 r. 10 marca 2022 r. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych
11 marca 2022 r. 28 marca 2022 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
29 marca 2022 r. 11 kwietnia 2022 r. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS I  PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZAMOŚĆ
OD DNIA DO DNIA DOKUMENTY
12 kwietnia  2022 r. 26 kwietnia 2022 r. Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
27 kwietnia  2022 r. 09 maja  2022 r. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych
10 maja  2022 r. 23 maja  2022 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
24 maja 2022 r. 31 maja 2022 r. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.
Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły