Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Mokre)

45

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 20 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 10:00 odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH o numerach ewidencyjnych działka nr 64/25 o powierzchni 0,0589 ha oraz działka nr 64/26 o powierzchni 0,0367 ha położonych w miejscowości i obrębie Mokre, gm. Zamość. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 101 000 (słownie: sto jeden tysięcy złotych).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość oznaczony jest symbolem 4M – teren zabudowy jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym – zabudowa jednorodzinna: z dopuszczeniem działalności gospodarczej (w zakresie nie oddziaływującym na środowisko i zdrowie ludzi) związana z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 10 100,00 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 października 2022 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zaliczeniu na poczet kwoty wylicytowanej w przetargu. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 12 wrzesień 2022 r.

Sporządziła: Renata Sawa