Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

207

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 7 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 10:30 odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ o numerze ewidencyjnym działki 230 ark. m. 1 o powierzchni 0,1500 ha położonej w obrębie Wieprzec Wychody, gm. Zamość. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren na którym położona jest nieruchomość to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem istniejącej zabudowy rolniczej z możliwością realizacji niezagrażających środowisku gospodarstw specjalistycznych lub wielkoobszarowych.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 450,00 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 lipca 2022 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zaliczeniu na poczet kwoty wylicytowanej w przetargu. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 03 czerwca 2022 r.
Sporządziła: Monika Rudnicka

Wykaz