Preferencyjna sprzedaż węgla – druga tura

9988

Gmina Zamość zakończyła dystrybucję pierwszej tury sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych. Osoby zainteresowane nabyciem drugiej transzy mogą zgłaszać się już do gminnego zakładu obsługi komunalnej przy ul. Szczebrzeskiej 120 w Zamościu.

Spis treści:

 

Rozpoczęła się sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Zamość!

W dniu 24.11.2022 roku Gmina Zamość rozpoczęła sprzedaż preferencyjną węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. Węgiel pochodzi z Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka. Przez cały okres dystrybucji będzie dostępny na składzie firmy
Ir-Trans pod adresem Żdanów 13. Ilość i rodzaj dostępnego na placu asortymentu węgla jest zależna od możliwości jego zakupu w Kopalni oraz sprawnego odbioru przez osoby uprawnione.
O kolejności zakupu węgla przez mieszkańców decyduje termin złożenia wniosku. Osoby, dla których węgiel będzie już do odebrania ze składu w Żdanowie zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Po wskazaniu terminu odbioru będzie 2 dni na zapłacenie i odebranie węgla z siedziby firmy Ir-Trans od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Węgiel będzie można nabyć w cenie 1850 zł za tonę. Płatności można dokonać wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą. Udając się po zakup węgla należy posiadać ze sobą dowód osobisty.

 


 

Gmina Zamość włącza się do programu sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców gminy

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Gminy Zamość oraz w siedzibach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szczebrzeska 120, i Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92. Wnioski w wersji papierowej można będzie składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu lub wrzucić do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Zamość od dnia 2 listopada 2022 roku.

Gmina Zamość zamierza prowadzić dystrybucję węgla w ramach umowy z podmiotem zewnętrznym (składem opału zlokalizowanym na terenie Gminy) zgodnie z przepisami ustawy przyjętej przez Parlament. Adres podmiotu zostanie podany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Zamość. Cena węgla oferowanego w ramach zakupu preferencyjnego nie przekroczy 2 tys. złotych za tonę.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Gminy Zamość, gdzie na bieżąco ukazywać się będą aktualne informacje.

Wniosek o zakup węgla

 


 

Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego

INFORMACJA O WYPŁACIE DODATKU WĘGLOWEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, że w związku z nowelizacją przepisów o dodatku węglowym wydłużony zostanie okres rozpatrywania wniosków do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Niezwłocznie po otrzymaniu środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane będą wypłaty.

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym, uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 /sala obsługi/ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość:
– drogą tradycyjną w wersji papierowej,
– za pośrednictwem Poczty Polskiej,
– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP):/gopszamosc/SkrytkaESP.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie przesłana wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie podał we wniosku adresu poczty elektronicznej, organ informuje wnioskodawcę o możliwości osobistego odebrania informacji. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku węglowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobom, które skorzystały z zakupu paliw stałych u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzenia do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 5a ustawy o podatku akcyzowym, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po cenie nie wyżej niż 996,60 zł brutto za tonę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 638 52 01 wew. 17 lub 25.

Zastępca Kierownika GOPS Gmina Zamość
Ewa Kostrubiec

Pobierz wniosek