Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

61

SAO.524.1.2022

Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057).
Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

 

I. Nazwa zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1 „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy).
Kwota udzielonych dotacji budżetowych na zadanie tego rodzaju realizowane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku – 20 000,00zł.

2. „Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki, gimnastyki korekcyjnej, fitness na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość oraz udział w zajęciach na basenie obejmująca: prowadzenie naboru, organizację udziału w zawodach, obozach i zgrupowaniach skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zamość”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 16 000,00zł (słownie: szesnaście tysięcy).
Kwota udzielonych dotacji budżetowych na zadanie tego rodzaju realizowane z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku – zadanie nie było realizowane.

Dotacja nie może przekroczyć 95% wartości zadania.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania obejmuje uzyskaną dotację, wkład własny finansowy, wkład własny niefinansowy(osobowy i rzeczowy) oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

 

II. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2022r.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
3. Koszty uwzględnione w kosztorysie zadania finansowane mogą być realizowane od dnia podpisania umowy.
4. Podmioty, które otrzymują dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację we wszystkich materiałach związanych z realizacja zadania( plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty prasowe, itp.), że realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Zamość.
5. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania
określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
6. W indywidualnych przypadkach, jeżeli organizacja nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępność osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art.6 ustawy o dostępności, podmiot ten obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionego zadania na terenie Gminy Zamość i skierowaną dla jej mieszkańców.
2. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Dotyczy również oświadczeń(sekcja VII oferty). Brak uzupełnienia którejkolwiek pozycji oferty jest błędem formalnym, który powoduje jej odrzucenie na etapie oceny formalnej.
3. W przypadku pobierana opłat od odbiorców zadania cały przychód z tej odpłatności należy wydatkować na zadanie.
4. Udokumentowanie wkładu własnego osobowego następuje przede wszystkim poprzez:
1) sporządzenie imiennych list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczba godzin pracy,
2) sporządzenie pisemnych umów z wolontariuszami.
5. wycena wkładu rzeczowego powinna być oparta o ceny rynkowe. Przyjęte stawki nie mogą być wyższe niż stawki obowiązujące u oferenta(jeżeli dotyczy). Wkład własny rzeczowy rozumiany jest jako np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia do wysokości wartości księgowej pod warunkiem wpisania ich w ewidencję środków trwałych lub jako zasób udostępniony.
6. Oferent dysponuje kadra posiadająca doświadczenie w zakresie wnioskowanego zadania oraz kadrę posiadającą wiedzę, doświadczenie w realizacji zadań o charakterze udzielania dotacji ze środków publicznych, ich monitorowania i rozliczania. Oferta musi jasno określać kwalifikacje osób zaangażowanych przy realizacji zadani.
7. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
1) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji – w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany)- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2) statut ( nie dotyczy podmiotów wpisanych do KRS),
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) aktualne listy zawodników biorących udział w szkoleniu podstawowym oraz zawodach i rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, prowadzone przez szkoleniowców(bez podawania danych osobowych).
5) wykaz szkoleniowców zaangażowanych przy realizacji zadania jasno określający ich kwalifikacje.
8. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Wójta Gminy Zamość.
Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołana przez Wójta Gminy Zamość w dwóch etapach:
• I etap ocena formalna (zał.nr 1)
• II etap -Ocena merytoryczna (punkt VI ogłoszenia)
9. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Zamość po podpisaniu umowy.

 

IV. Oczekiwane rezultaty zadania publicznego, w szczególności:
1) Liczba godzin zorganizowanych szkoleń sportowych, treningów,
2) Liczba uczestników objętych szkoleniem,
3) Liczba zorganizowanych zawodów lub wyjazdów na zawody sportowe,
4) Liczba zorganizowanych obozów/zgrupowań/konsultacji szkoleniowych.

Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźników:

Informacje w mediach lokalnych lub społecznościowych, dokumentacja fotograficzna, plakaty, listy uczestników treningów, szkoleń, zawodów, wyniki współzawodnictwa sportowego, harmonogramy treningów, szkoleń, zawodów, ewidencja obecności, faktury, rachunki itp.

 

V. Terminy i sposób składania oferty.

1.Termin składania ofert upływa dnia 8 lutego 2022 roku o godz.15.30.
2. Oferty należy składać w pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Zamościu, ul. Peowiaków 92 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta z dopiskiem ”Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego oraz należy napisać nazwa zadania” wraz z załącznikami.
3. Oferty należy składać na formularzu zawartym w Załączniki nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Należy wypełnić wszystkie kolumny oferty. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłoszonego przez niego projektu należy wpisać np.” nie dotyczy”.
5. Oferty przesłane droga elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
7. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
a) złożenie po terminie,
b) zgłoszenie na niewłaściwym formularzu,
c) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
d) złożenie przez podmiot nieuprawniony,
e) oferta nie jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
f) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym na ogłoszeniu,
g) wnioskowana kwota dotacji przekracza 95% wartości zadania.
8. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie braków formalnych do ofert, w których nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletnie.
9. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust 8 mogą zostać usunięte w terminie 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia w formie telefonicznej lub e-mailem o konieczności uzupełnienia oferty.
10.Organ nie odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania umożliwia ich określenie(sekcja III.6 oferty).
11. Sekcja VI. Inne informacje, pkt 3- Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII – oferent zobligowany jest wykazać wysokość środków pochodzących z dotacji na wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie, transport na zawody w przypadku używania samochodu prywatnego, koszty pośrednie zadania, a także inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu.
12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji do 15% wzrostu każdej pozycji kosztorysowej, a jednocześnie spadek nie jest limitowany.

 

VI. Ocena merytoryczna ofert konkursowych.

Przy wyborze ofert Komisja oceniać będzie:
1. Możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;( od 0-5 pkt)
2. Spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu;( od 0-5 pkt)
3. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;( od 0-5 pkt)
4. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji;( od 0-5 pkt)
5. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;( od 0-5 pkt)

Maksymalna oferta może uzyskać 30 punktów od jednego członka Komisji Konkursowej, minimalne 30% z maksymalnej liczby punktów od wszystkich członków Komisji Konkursowej kwalifikuje ofertę do dalszego postępowania konkursowego. Oferty poniżej 30% maksymalnej liczby punktów zostaną odrzucone z przyczyn merytorycznych.

Na wysokość proponowanej dotacji będą miały wpływ następujące kryteria:
1. Liczba zawodników i szkoleniowców klubu biorących udział w:
a) szkoleniu podstawowym,
b) zawodach i rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe,
(szkolenie musi być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców aktualnymi listami zawodników, które należy dołączyć do oferty, bez podawania danych osobowych)
2. Atrakcyjność, ranga i zasięg organizowanych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych:
a) gminne, wojewódzkie i międzynarodowe,
b) popularność danego sportu, promocja gminy.
3. Grupy szkoleniowe:
a) ciągłość szkolenia
b) powołanie zawodników do kadry wojewódzkiej
4. Przygotowanie i udział drużyn seniorskich do rozgrywek ligowych.
5. Organizacja konsultacji i obozów szkoleniowych.
6. Ocena przedstawionej oferty pod względem rzetelności, czytelności i staranności.
7. Aktywność promocyjna polegająca na wykorzystaniu narzędzi marketingowych do zwiększenia rozpoznawalności klubu.
8. Współpraca z Wydziałem Społeczno-Administracyjnym UG Zamość w zakresie wypełniania obowiązków zlecanych przez pracowników.

 

VII. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie opublikowane niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Zamość.

 

IX. Informacje dodatkowe:

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznawaniem dotacji.
2. Kwota dotacji przyznanej może być niższa od wnioskowanej, ale w tym przypadku przed zawarciem umowy klub dokonuje korekty kalkulacji przewidywanych kosztów. Planu i harmonogramu działań oraz opisu rezultatów realizacji zadania publicznego.
3. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o przyznaniu niższej niż wnioskowana kwota dotacji jest równoznaczne z odstąpieniem od podpisania umowy dotacyjnej.
4. Gmina Zamość może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy, gdy przed podpisaniem ujawnione zostaną nieznane okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
5. Oferta powinna uwzględniać warunki realizacji określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.
6. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.
7. W przypadku dalszego występowania stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego ) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, a w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dotyczących zasad udziału w programie, zakup środków dezynfekcji/środków ochrony , wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej.
Zaleca się przedstawienie możliwości przeprowadzenia zadania w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią;
8. Oferent realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/W(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z (Dz.U. 2019r., poz.351 z późn. zm.).

 

X. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze środków budżetu Gminy Zamość w szczególności:

1. wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie sportowe,
2. wynajem obiektów sportowych,
3. ubezpieczenie uczestników zadania,
4. transport na mecze i zawody,
5. obsługa sędziowska, techniczna i medyczna,
6. opłaty wpisowe, startowe i licencje,
7. niezbędne stroje sportowe,
8. niezbędny sprzęt sportowy,
9. dyplomy, puchary, medale, itp.
10. koszty pośrednie obsługi zadania do 17% dotacji,
11. inne uzasadnione koszty niezbędne do realizacji zadana do 1% dotacji.
12. za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych możliwe jest od daty podpisania umowy.

Szczegółowe informacje na temat można uzyskać pod nr telefonu 84-639 29 59 wew. 31 lub w Wydziale Społecznym i Promocji Gminy, ul. Peowiaków 92 pok. nr 26 tel.797384702.

 

Załącznik nr 1

 

Zamość dnia 17 stycznia 2022 roku