Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

21

Szczegóły    Karta oceny