Ogłoszenie wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

125

SAO.524.5.2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 14.01.2022r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł
1.,,Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zamość”

Tytuł zadania:

,,Asystent osoby niepełnosprawnej szansą na samodzielność”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem”
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość

 

7.000,00

 

2,,Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zamość”

Tytuł zadania:
,, Spektrum Regulacji”.

Stowarzyszenie ABRAKADABRA
ul. Marii Dąbrowskiej 11
22-400 Zamość
5.000,00
3.,,Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zamość”

Tytuł zadania:
,,ŻYCIE OD NOWA czyli społeczny fenomen Amazonek”.

 

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi ,,Amazonki”
ul. Kolegiacka 16
22-400 Zamość

 

6.000,00
4.,,Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Zamość”.

 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość
Jatutów 119
22-400 Zamość
15.000,00

 

Zamość dnia 14.01.2022 r.