Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek – etap II w Gminie Zamość wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

4

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/210/16 Rady Gminy Zamość z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek – etap II w Gminie Zamość,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek – etap II w Gminie Zamość, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Zamość, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92 – w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92, w godz. 11:00 – 12:30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2022 r. do Wójta Gminy Zamość w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: gmina@zamosc.org.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2070) lub
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
• ww. projektem planu,
• prognozą oddziaływania na środowisko,
• stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r.,
• w formie pisemnej do Urzędu Gminy Zamość,
• ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zamość,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zamość

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński