Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

83

Wójt Gminy Zamość na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2022/2023 w tenisie stołowym.
W dniu 5 września 2022 r. do Urzędu Gminy Zamość wpłynęła oferta złożona przez Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31, 20 – 612 Lublin na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechnia.

Ofertę zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość,
3) na stronie internetowej Gminy : www.gminazamosc.pl

Uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego można składać pisemnie
w terminie do dnia 15.09.2022 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Uwagi należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia w jeden
z następujących sposobów:
1) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kczerwieniec@zamosc.org.pl,
3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gminy w Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński

Oferta    Formularz zgłaszania uwag