Ogłoszenie o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

70

Ogłoszenie o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Klubu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31, 20 – 612 Lublin, na zadanie pt. Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2022/2023 w tenisie stołowym.
Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)
Wójt Gminy Zamość po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31, 20 – 612 Lublin na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2022/2023 w tenisie stołowym postanawia uznać brak celowości realizacji ww. zadania publicznego.
Organizacja Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego 2022/2023 w tenisie stołowym nie jest zadaniem własnym Gminy Zamość i z tego powodu nie może być dofinansowana.

Wójt Gminy
Ryszard Gliwiński