Lubelska kuźnia talentów II

54

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotyp funduszy europejskich

 

Lubelska kuźnia talentów II – nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” skierowany jest do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2022/2023 w formie dziennej. Projekt zakłada przyznanie ponad 70 stypendiów najzdolniejszym uczniom, spełniających wymagane regulaminem kryteria, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 zł, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), spełniający szczegółowe warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” można składać w terminie od 2 do 17 stycznia 2023 r.

Regulamin, instrukcja i formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II

Stypendyści I edycji programu, którzy pobierali stypendia zobowiązani są złożyć sprawozdania okresowe z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego, w terminie do 9 stycznia 2023 r.

Formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” oraz pozostałe dokumenty niezbędne do kontynuowania udziału w II edycji (link otwiera się w nowym oknie)

Dodatkowych informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów: (81) 44 16 716; (81) 47 81 459; (81) 44 16 713 lub poprzez skrzynkę e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl

źródło: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelska-kuznia-talentow-ii/