Informacja w sprawie choroby pszczół

49

Wójt Gminy Zamość informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Zamość oraz części terenu gmin: Zamość, Sitno, Łabunie (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2022 r., poz. 2164), w związku ze stwierdzeniem na terenie Miasta Zamość ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół, określa się obszar obejmujący w gminie Zamość miejscowości: Białowola, Chyża, Łapiguz, Jatutów, Pniówek, Skokówka, Szopinek, Wólka Panieńska, Zwódne, Żdanów oraz teren miasta Zamość, w gminie Sitno miejscowość Jarosławiec, w gminie Łabunie miejscowości Mocówka, Łabuńki Pierwsze oraz Wierzbie obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”. Na terenie Gminy Zamość oraz w pozostałych gminach oraz terenie miasta Zamość pojawiły się tablice informacyjne „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”. Zgodnie z zapisami ww. Rozporządzenia, w obszarze zapowietrzonym zakazuje się przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwiu, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
Zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania. Zasady jego zwalczania regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r., poz. 1123). Podejrzenie choroby należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu, gdzie również powinny być uprzednio zgłoszone posiadane pasieki i nadany im weterynaryjny numer identyfikacyjny gospodarstwa pasiecznego. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu wykrycie lub wykluczenie choroby dokonując dochodzenia epizootycznego oraz badania klinicznego wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w pasiece. Wszystkie czynności związane ze zwalczaniem choroby Zgnilec amerykański pszczół wykonywane są przez powiatowego lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem, stosując się do jego nakazów i zakazów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.