Na ostatniej w 2021 roku sesji (30 grudnia 2021 r.) Rada Gminy Zamość uchwaliła budżet Gminy na 2022 rok. Za jego przyjęciem głosowało 20 Radnych, wstrzymał się od głosu 1 Radny. Poniższe zestawienie obrazuje ogólne dane budżetu 2022 roku. Nie obejmują one zmian jakie wprowadzono na wniosek Wójta podczas sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2022 roku. O tych zmianach i szersze informacje w kolejnych opracowaniach zamieszczanych na www.gminazamosc.pl i Biuletynie Samorządu Gminy Zamość.

GMINA ZAMOŚĆ – budżet Gminy 2022 roku
Lp. Opis Kwota łączna W tym: % udział w całości
1 Dochody 96 820 768 zł 100 %
1.1 Dochody bieżące własne przekazywane z budżetu Państwa 48 236 166 zł 49,82 %
1.2 Dochody bieżące z podatków i opłat lokalnych 12 663 732 zł 13,08 %
1.3 Dochody bieżące –  wpłaty Mieszkańców w programach odpłatnych 7 853 309 zł 8,11 %
1.4 Dochody bieżące – dotacje z programów unijnych i krajowych 60 000 zł 0,06 %
1.5 Pozostałe dochody bieżące własne 213 262 zł 0,22 %
1.6 Dochody bieżące – zadania zlecone przez administrację rządową 19 434 034 zł 20,07 %
1.7 Dochody majątkowe 8 360 265 zł 8,64 %
2. Przychody 25 414 166 zł 100 %
2.1 Kredyt 6 000 000 zł 23,61 %
2.2 Wolne środki z rozliczenia budżetu 2021 roku 2 514 566 zł 9,90 %
2.3 Subwencje przekazane z budżetu Państwa w  XII 2021 roku 14 420 610 zł 56,74 %
2.4 Dotacje z programów rządowych pozostające na wydzielonych rachunkach bankowych 2 458 466 zł 9,67 %
2.5 Nie wykorzystane środki programu unijnego SP Płoskie „Z uczniami w europejski świat wartości” 20 524 zł 0,08 %
3. Dochody + Przychody 122 234 934 zł
4. Wydatki 108 901 934 zł 100 %
4.1 Wydatki bieżące własne 67 600 788 zł 62,07 %
4.2 Wydatki bieżące zlecone przez administrację rządową 19 434 034 zł 17,85 %
4.3 Wydatki majątkowe 21 867 112 zł 20,08 %
5. Rozchody 13 333 000 zł   100 %
5.1 Spłata rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek 6 333 000 zł 47,50 %
 

 

5.2

Subwencja z budżetu Państwa przekazana w XII 2021 roku przeznaczona na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji 7 000 000 zł 52,50 %

 

6. Wydatki + Rozchody 122 234 934 zł

 

Planowane zadłużenie budżetu Gminy na koniec 2022 roku.

  • 21 990 000 zł łączna kwota planowanego długu na koniec roku 2022
    • 333 000 zł mniej od 2021 roku
    • 2 596 440 zł mniej od 2020 roku
  • 6 333 000 zł kwota rozchodów – spłata rat kredytów w 2022 roku
  • 400 000 zł   odsetki od niespłaconych kredytów budżetu 2022 roku

Ważnym elementem budżetu każdego roku są wydatki inwestycyjne. W budżecie 2022 roku jest ich 21 867 112 , co stanowi 24 % wydatków własnych budżetu Gminy. Źródła finansowania inwestycji przedstawia poniższe zestawienie.

 

Opis Kwota % udział w całości
Dotacje z programów unijnych 4 945 065 zł 22,61 %
Dotacje z programów krajowych 1 379 677 zł 6,31 %
Środki z rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych – pierwsza edycja 2020 roku 1 729 989 zł 7,91 %
Subwencja inwestycyjna z budżetu Państwa przekazana w XII 2021r 3 790 000 zł 17,33 %
Planowana do pozyskania dotacja z rządowego programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2 450 000 zł 11,20 %
Wpłaty Mieszkańców 190 000 zł 0,87 %
Dochody majątkowe własne 124 000 zł 0,57 %
Dochody bieżące własne 0,00 zł 0 %
Kredyt 6 000 000 zł 27,44 %
Wolne środki z rozliczenia budżetu 2021 1 258 381 zł 5,76 %
Łącznie 21 867 112 zł 100 %

 

Inwestycje budżetu Gminy Zamość 2022 roku.
Opis inwestycji Plan wydatków w zł
Inwestycje z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę 4 050 000
Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 700 000
Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap IV* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). 10 000
Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). 10 000
Budowa sieci wodociągowej w m. Żdanów – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 550 000
Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja) 10 000
Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja) 10 000
Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja) 10 000
Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka *  – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem.   (dokumentacja) 50 000
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze*  *  – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. 1 600 000
Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap III* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 1 100 000
Inwestycje z zakresu kanalizacji 2 800 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mokre* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 100 000
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 800 000
Realizacja budowy kanalizacji  w m. Kalinowice na odcinku drogi gminnej i powiatowej – kontynuacja wniosku z 2019 r. – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 570 000
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 450 000
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 5/75 i 136 w m. Kalinowice – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 330 000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 550 000
Inwestycje z zakresu budowy dróg 7 695 344,14
Opracowanie dokumentacji w zakresie budowy chodnika przy drodze gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka – Zadanie Funduszu Sołeckiego. (dokumentacja). 34 803,19
Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika – opracowanie dokumentacji budowlanej. – Zadanie Funduszu Sołeckiego. (dokumentacja, zakupy) 48 501,80
Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)*  – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 1 270 000
Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec i Sitaniec Wolica*  – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 2 790 000
Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). 245 000
Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie*  – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. (dokumentacja). 470 000
Rozbudowa dróg gminnych nr 110427L i nr 110428L w m. Siedliska*  – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem (dokumentacja) 200 000
Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska* 670 000
Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek – (opracowanie dokumentacji)*, (dokumentacja). 155 000
Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II* – Zadanie z planowanym zewnętrznym dofinansowaniem. 1 000 000
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 228/35 w m. Łapiguz – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 42 039,15
Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 128 (obr.  Wieprzec-Wychody) i 493 (obr. Zarzecze) – przedłużenie drogi gminnej nr 112233L w kierunku Wychody* 720 000
Budowa drogi wewnętrznej na działkach geod. Nr 251 (obręb Siedliska) oraz 1228 (obręb Zawada) w m. Zawada * (dokumentacja) 50 000
Inwestycje z zakresu gospodarka mieniem gminnym 50 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne 50 000
Inwestycje z zakresu administracja 720 000
Cyfrowa Gmina Zamość*  – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 720 000
Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 54 861,28
Zakup samochodu pożarniczego średniego – OSP Zawada  – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 54 861,28
Inwestycje z zakresu oświaty i wychowania 2 199 000
Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice -budowa sali gimnastycznej*  – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 2 109 000
Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie*  – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem (dokumentacja). 90 000
Inwestycje z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg 2 090 829,15
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny) Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów. – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 37 620,25
Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Hubale przy drodze gminnej o nr geod. 620/8 (dokumentacja i zakup materiałów) – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 13 203,56
Wykonanie oświetlenia drogi znajdującej się przy budynkach mieszkalnych Kalinowice 201 – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 66 997,84
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy – III etap. – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 16 078,09
Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie (dokumentacja i zakup materiałów) – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 31 047,12
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zakupem materiałów przy ul. Targowej w m. Skokówka – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 53 403,48
Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach w sołectwie Wólka Panieńska  – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 52 478,81
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 1 820 000
Inwestycje z zakresu infrastruktury społeczno – komunalnej 266 876,17
Budowa altany w miejscowości Chyża*  – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 70 000
Utwardzenie terenu przy obiekcie Pokoleniówka w m. Jatutów – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 38 667,51
Budowa placu utwardzonego na działkach o numerze ewidencyjnym 858/5 i 858/6 w m. Mokre – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 54 754,54
Budowa parkingu publicznego w m. Wychody II etap – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 38 729,29
Budowa altany w m. Zarzecze (przy placu zabaw) – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 19 999,86
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studnią do budynku położonego na działce o nr geod. 94/2 w m. Zwódne – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 20 000
Montaż elementów placu zabaw w m. Siedliska – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 24 724,97
Inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 463 114,29
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 69 521,90
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wierzchowiny – zakup materiałów i realizacja prac przy budowie parkingu – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 12 618,96
Ogrodzenie placu przy świetlicy w m. Żdanówek – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 27 224,32
Zakup i montaż instalacji monitoringu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Wólka Wieprzecka – Zadanie Funduszu Sołeckiego. 23 755,93
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek* – Zadanie z zewnętrznym dofinansowaniem. 280 000
Budowa ogrodzenia obiektu Regionalnej Izby Pamięci oraz Centrum Kultury Dawnej w miejscowości Wysokie – Zadanie Funduszu Sołeckiego 49 993,18
Zadania z zakresu kultury fizycznej 136 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletem koszy do koszykówki, komplet słupków aluminiowych do siatkówki na placu gminnym przy placu zabaw w m. Szopinek* – Zadanie Funduszu Sołeckiego 136 000
Dotacje na realizacje zadań przez inne samorządy i instytucje 1 341 087,31
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica- St.Kol. Zwerzyniec na odcinku Zarzecze – Wólka Wieprzecka 442 202,93
Województwo Lubelskie – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” – Środki programu unijnego. 245 005,72
Roztoczański Park Narodowy – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego. 173 178,91
Stowarzyszenie Samorządowców „Euroregion Karpaty – Ukraina” – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego. 255 321,58
Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy – Ukraina – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego. 181 201,54
Obwodowej Administracji Państwowej – Ukraina Stowarzyszenie Samorządowców „Euroregon Karpaty – Ukraina” – Ukraina – w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”* – Środki programu unijnego 44 176,63
Łącznie wydatki inwestycyjne budżetu 2022 roku 21 867 112,34

Zadania ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2027.