Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

54

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Wiarus” ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację zadania pod nazwą: “Integracja trzeźwościowa środowisk abstynenckich osób uzależnionych od alkoholu- 35 lecie Stowarzyszenia Klub Abstynenta “Wiarus”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty zamieszczenia oferty (upublicznienia oferty), w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 pok nr 15 lub droga elektroniczna na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl na załączonym formularzu.

Oferta

Formularz uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Rodzaj zadania publicznego:

Ochrona zdrowia – Profilaktyka I rozwiązywanie problemów alkoholowych.

2. Nazwa i adres organizacji, która złożyła ofertę: Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Wiarus” ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość
3. Nazwa własna projektu:

Integracja trzeźwościowa środowisk abstynenckich osób uzależnionych od alkoholu- 35 lecie Stowarzyszenia Klub Abstynenta “Wiarus”

4. Uwagi wraz z uzasadnieniem:
5. Dane zgłaszającego uwagi(imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres korespondencyjny, nr telefonu, e- mail):
6. Data wypełnienia formularza:
7. Podpis zgłaszającego uwagi