Zasiłek pielęgnacyjny

378

Informacja dla mieszkańców Gminy Zamość. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Jaka jest jego wysokość kwotowa? Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Dlaczego nie można pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i dodatku pielęgnacyjnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub innym organie emerytalno-rentowym?

 

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma przyznanego dodatku pielęgnacyjnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub innym organie emerytalno-rentowym.

 

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny NIE PRZYSŁUGUJE:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • zasiłek pielęgnacyjny z GOPS NIE PRZYSŁUGUJE osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego w ZUS lub innym organie emerytalno-rentowym.

 

Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

 

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny zostaje przyznany na wniosek osoby zainteresowanej po spełnieniu warunków określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, lub inny organ emerytalno-rentowy. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120 – parter pokój 02, 22-400 Zamość. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika GOPS, realizującego świadczenia opiekuńcze, pod nr tel. (84)638 52 01, wew. 18.

 

Jakie są konsekwencje w przypadku pobrania jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego w GOPS i dodatku pielęgnacyjnego w ZUS lub w innym organie emerytalno-rentowym?

Osoba, która pobrała jednocześnie zasiłek pielęgnacyjny w GOPS w Zamościu i dodatek pielęgnacyjny w ZUS lub w innym organie emerytalno-rentowym, jest zobowiązana do zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego przez ośrodek za pośrednictwem organu emerytalno-rentowego.

W powyższym przypadku organ emerytalno-rentowy przekazuje nienależnie pobrane świadczenia na wskazany rachunek bankowy GOPS w Zamościu.

 

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

GOPS