Zapytanie ofertowe w sprawie dokonania usługi geodezyjnej polegającej na podziale działek obręb Lipsko Kolonia, gm. Zamość

111

Zamość, dnia 08.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
PiOŚ.6870.9.2021

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie usług geodezyjnych – podziały nieruchomości”

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Gmina Zamość
Adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
telefon: (84) 639 29 59, 638 47 48
fax: (84) 639 23 64: e-mail gmina@zamosc.org.pl
NIP: 922-27-17-648     REGON: 950368724

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych polegających na:

Podziale 18 nieruchomości o Nr 6/1, 3/23, 5/2, 5/7, 2/3, 2/15, 2/16, 2/8, 8, 7/5, 7/6, 7/7, 6/6, 6/5, 6/4,  5/6, 5/5, 5/8, położonych w obrębie geodezyjnym Lipsko Kolonia przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej Nr 110449L. Przy czym liczba działek przeznaczonych do podziału może ulec zmianie.

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się na 27.08.2021 r.

 

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia.
  2. Są wpisani do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej, chyba że odrębne przepisy nie wymagają takich wpisów – wówczas należy wskazać te przepisy.
  3. Złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę.

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu oznaczonym:

Zapytanie ofertowe PiOŚ.6870.9.2021
„Wykonanie usług geodezyjnych – podział nieruchomości w miejscowości Lipsko.”
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.02.2021 r. godz. 10.15”

oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta, Stanowisko nr 1 w terminie do dnia 18.02.2021 r. do godz. 9.00 co oznacza., że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

  1. Otwarcie ofert dnia 18.02.2021 r. godz. 10.15 pok. 31.

 

6. KRYTERIA OCENY OFERTY

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. Cena zostanie zagwarantowana przez Oferenta i nie będzie podlegała zmianom do czasu zrealizowania usługi.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (cena brutto). Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku zmiany liczby działek przeznaczonych do podziału geodezyjnego, kwota wskazana
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostanie proporcjonalnie odpowiednio powiększona lub pomniejszona.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane.

Formularz ofertowy (DOC)    Formularz ofertowy (PDF)