Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej

167

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ,,OPIEKA WYTCHNIENIOWEA”- EDYCJA 2021 – DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W FORMIE ŚWIADCZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH POBYTU DZIENNEGO

Gmina Zamość
Peowiaków 92, 22 – 400 Zamość
tel. 84 639 29 59, fax 84 639 23 64
Adres e-mail:gmina@zamosc.org.pl

I. Niniejsze zamówienie podlega ustawie Pzp. Wartość zamówienia jest niższa niż 130 000 zł.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do ww., które:

 • mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagają wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego z terenu Gminy Zamość, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31-go grudnia 2021 r, dla 4 osób. Szacunkowa przewidziana do zrealizowania łączna ilość usług opieki wytchnieniowej wynosi 960 godzin zegarowych. Usługi będą świadczone od poniedziałku do soboty w zależności od zgłaszanych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na usługi opieki wytchnieniowej.

 

III. Miejsce wykonania usługi:

Miejscem wykonywania usługi będzie co do zasady miejsce zamieszkania/przebywania osoby niesamodzielnej na terenie Gminy Zamość.

 

IV. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia

 1. Zadanie powinno być realizowane w sposób efektywny, oszczędny, terminowy, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, obowiazującymi standardami i przepisami prawa oraz Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (FS).
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Zamość, a podmiotem wyłonionym w trybie zamówienia.
 3. Zadanie będzie realizowane od piątku do soboty w zależności od zgłaszanych potrzeb w godzinach i zakresie określonym w Karcie zgłoszenia do Programu ,,Opieka wytchnieniowa,, – edycja 2021. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
 4. Sprawowanie usługi opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:
  a) udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
  b) zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
  c) pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
  d) zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego;
  e) podawanie leków karmienie PEG.
 5. W ramach zadania liczba godzin przyznanej opieki wytchnieniowej nie może przekroczyć 240 godzin dla 1 opiekuna lub członka rodziny osoby niepełnosprawnej.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osobom świadczącym usługi środki ochrony osobistej.
 7.  W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł;
 8. Wykonawca umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;

 

V. Wymagania kadrowe:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – 2021);
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, dokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym;
 3. doświadczenie organizacji w prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością zgodną ze specyfiką zlecanego zadania;
 4. posiadają uprawnienia (kwalifikacje) do podawania leków i karmienia PEG.

(Wymienione powyżej wymagania Wykonawca udokumentuje stosownymi dokumentami po wybraniu oferty).

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których nie ogłoszono upadłości ani nie otwarto likwidacji.

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty
i osoby, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2). W przypadku złożenia oferty przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

VII. Zasady rozliczeń

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w ujęciu miesięcznym (iloczyn sumy zrealizowanych godzin i stawki ryczałtowej za jedną godzinę świadczenia usługi).
 5. Płatności następować będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wstawionej faktury oraz prawidłowo wypełnionych kart realizacji Programu.

 

VIII. Sposób przygotowania ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Do „Formularza Ofertowego” należy dołączyć ‘Oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych pomiędzy „Wykonawca z Zamawiającym” stanowiące załącznik Nr 2 oraz „Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia” stanowiące załącznik Nr 3

 

IX. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć w tut. Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość pok. Nr 1 osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 9.00 (koperta powinna być opisana „Opieka Wytchnieniowa” -edycja 2021“- oferta).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Szczegółowych informacji uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu tel. 84 689 20 17 w godz. 7.30 do 15.30 .

 

X. Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 • Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%
 • W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszelkie warunki postawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Wzór do obliczenia punktowego dla kryterium cena ofertowa brutto:

cena brutto 1 godz. oferty najtańszej
Liczba punktów = _________________________ x 100 pkt
cena brutto 1 godz. oferty ocenianej

Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert.

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny :

 1. Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
 2. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 3. Cena może być tylko jedna.
 4. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy.
 5. Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 6. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą e-maila, faksu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

XI. Dodatkowe informacje

 1. Zamówienie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom będą podlegały regułom dotyczącym wydatkowania i kwalifikowalności wydatków środków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.
 2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności wdrażanych usług oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji.

XII. Załączniki

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński

 


 

W związku z przystąpieniem przez Gminę  Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Opieka wytchnieniowa, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Wartość zadania wynosi 34.272,00 zł. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 34.272,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy  w Zamościu przyjmuje zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby mieszkańców Gminy Zamość, którzy:

 • mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagają wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

 • udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
 • zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
 • pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
 • zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ze wsparcia jest złożenie Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). Dodatkowo należy przedłożyć Kartę oceny niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 2), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 

Wnioski należy składać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 120 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30, tel. kontaktowy
84 638-20-17.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

 

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
 2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
 3. Klauzula informacyjna RODO