XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu

98

Uchwałą Nr 13/XI2021 z dnia 21 maja 2021 r. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP na dzień 28 sierpnia 2021 r. zwołał XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Zjazd odbył się w Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych ze wszystkich dwunastu OSP działających na terenie Gminy Zamość oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących Organów nie będący Delegatami OSP i Goście Zjazdu: Honorowy Obywatel Gminy Zamość płk poz. w st. spoczynku Mieczysław Skiba, Komendant Miejski PSP w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński, Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko, Wójt Gminy Zamość jednocześnie Honorowy Prezes ZOG ZOSP RP w Zamościu Ryszard Gliwiński, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Konrad Dziuba, Skarbnik Gminy Zamość, Maria Zajączkowska, z-ca dyr. Wydz. BF. w Gminie Zamość Agnieszka Woszuk.
W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w podjętych Uchwałach m.in.: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata: 2021- 2026.
W trakcie obrad były także wyróżnienia i podziękowania dla Druhów Strażaków, osób współpracujących i zaangażowanych w działalność i rozwój OSP.

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu na kadencję 2021- 2025, który ukonstytuował się następująco:

1. Koczułap Piotr (OSP Wólka Wieprzecka) – Prezes
2. Kucharski Henryk (OSP Mokre) – Wiceprezes
3. Marek Góra (OSP Skokówka) – Wiceprezes
4. Krzysztof Opoka (OSP Płoskie) – Wiceprezes
5. Bosiak Tomasz (OSP Białowola) – Komendant
6. Soboń Mirosław (OSP Mokre)- – Zastępca Komendanta
7. Kozioł Bożena (OSP Wólka Wieprzeka) – Sekretarz
8. Ryszard Gliwiński (OSP Bortatycze) – Członek Prezydium
9. Smoła Sylwester (OSP Bortatycze) – Członek Prezydium
10. Sobczuk Marcin (OSP Wysokie) – Członek Prezydium
11. Maria Guziak (OSPWólka Wieprzecka) – Członek
12. Andrzej Klimko (OSP Pniówek) – Członek
13. Piotr Kudyk (OSP Lipsko) – Członek
14. Andrzej Lis (OSP Białowola) – Członek
15. Mirosław Łasocha (OSP Skokówka) – Członek
16. Sebastian Molas (OSP Zawada) – Członek
17. Muszyński Krzysztof (OSP Białowola) – Członek
18. Wojciech Pęk (OSP Żdanówek) – Członek
19. Rek Marcin (OSP Płoskie) – Członek
20. Serafin Konrad (OSP Lipsko) – Członek
21. Tchórzewski Tomasz (OSP Sitaniec) – Członek
22. Warchoł Radosław (OSP Zawada) – Członek
23. Zarzecki Józef (OSP Bortatycze) – Członek
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:
1. Kołodziej Marek (OSP Płoskie) – Przewodniczący
2. Dobromilski Sylwester( OSP Zawada) – Wiceprzewodniczący
3. Słota Maria (OSP Pniówek) – Członek

Delegaci Na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP :
1. Gliwiński Ryszard (OSP Bortatycze)
2. Koczułap Piotr (OSP Wólka Wieprzecka)

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP :
1. Gliwiński Ryszard (OSP Bortatycze)

Aktualnie przed pożarami i innymi klęskami Gminę Zamość chroni 12 jednostek OSP, w tym dwie (OSP Białowola i Mokre) należą do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Na dzień dzisiejszy w naszej Gminie jest łącznie 543 członków, w tym : 514 członków zwyczajnych ( w tym: 84 kobiet), 22 członków honorowych i 7 wspierających. Przy 11 Jednostkach OSP istnieją Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, do których należy łącznie 168 członków, w tym: 82 dziewcząt i 86 chłopców. Przy OSP Białowola istnieje Młodzieżowa Orkiestra Dęta licząca 32 muzyków, przy OSP Płoskie istnieje zespół wokalny liczący 15 członkiń. Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy z roku na rok ulega poprawie. Aktualnie na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się m.in: 18 samochodów pożarniczych, z tego 3 ciężkie, 1 średni i 14 lekkie, 3 zestawy hydraulicznych narzędzi ratown.,3 defibrylatory, 12 aparatów tlenowych, 19 motopomp, 16 pomp szlamowych, 11 pił do drewna, 3 piły do metalu i betonu, 18 radiotelefonów samochodowych i 14 nasobnych.

Obradom przewodniczył dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap.
Zakończenie Zjazdu uświetnił występ Zespołu Wokalnego „Czerwone Korale” z Zawady.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec