Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

66

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 13.01.2021r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia , na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadanie nr 2 pn.: “Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Zamość”.

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania

Realizator

Kwota w zł

1. ,,Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Zamość”.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość
Jatutów 119
22-400 Zamość

10.000,00

Zamość dnia 13.01.2021r