Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany. Obręb Mokre

207

 

Lp.

Wyszczególnienie

Informacja o nieruchomości

1.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW
oraz katastru nieruchomości

Działki Nr 64/27, 64/28 i 64/29, objęte Księga wieczystą Nr ZA1Z/00113776/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

Łączna powierzchnia 0,1099 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowana.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego w Mokrem zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Zamość Nr XLII/405/14 z dnia 26 lutego 2014 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Poz. 1929 z dnia 13 maja 2014 r. – teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem 4MN – tereny zabudowy jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym – zabudowa jednorodzinna: z dopuszczeniem działalności gospodarczej (w zakresie nie oddziaływującym na środowisko i zdrowie ludzi) związana z zaopatrzeniem i bytowaniem ludności.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

x

6.

Cena nieruchomości

48 730,00

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

x

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

x

9.

Terminy wnoszenia opłat

x

10.

Zasady aktualizacji opłat

x

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,
do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

x

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 20 marca 2018 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość tj.
od dnia 
14 września 2021 r. do dnia 06 października 2021 r.

Zamość, 09 września 2021 r.