Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Obręb: Wysokie

190

Lp.

Wyszczególnienie

Informacja o nieruchomości

1.

Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości

93/5.

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. działki: 0,0146 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, w kształcie prostokąta, dojazd drogą asfaltową, teren płaski.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami komercyjnymi – tereny zainwestowane i rozwojowe.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

x

6.

Cena nieruchomości

9000,00 zł

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

x

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

x

9.

Terminy wnoszenia opłat

x

10.

Zasady aktualizacji opłat

x

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Przetarg ustny nieograniczony

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 06 października 2021 r.

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu na okres 21 dni, tj. od dnia 14 września 2021 r.

Zamość, dnia 13 września 2021 r.